Důvod a způsob založení

Město Červený Kostelec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Dále je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem. Bylo mu přiděleno IČ 272 566. Základní podmínky pro činnost města stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (níže jen "zákon o obcích"). V souvislosti s reformou veřejné správy se město od 1.1.2003 stalo obcí s pověřenou působností pro další 4 okolní obce.

Město spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město Červený Kostelec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Červený Kostelec vykonává přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu.

Podmínky a principy
Město Červený Kostelec spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu Města Červený Kostelec, vykonává tento orgán jakou svou přenesenou působnost. V rámci přenesené působnosti je Město Červený Kostelec  na základě zákona č. 314/2002 Sb. obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.