Finanční výbor

Finanční a kontrolní výbor je zřizován ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvem obce, kterému také předkládají svá stanoviska a návrhy a plní zastupitelstvem zadané úkoly. Výbory musí mít lichý počet členů, z nichž ani jeden nesmí být starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu ani osobou zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Členové:
Tomáš Rýdl - předseda - tomas.rydl@mestock.cz

Mgr. Ing. David Bohadlo

Ing. Lada Fialová

Ing. Josef Hanuš

Ing. Roman Kejzlar

Mgr. Martin Klapper

Ing. Miroslav Novosvětský

Ing. Marek Špelda Ph.D.

Ing. Miroslav Neumann

Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 29. 4. 2020

Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 15. 6. 2020

Zápis z 3. jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2020

Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 11. 2. 2021