GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) zveřejňuje Město Červený Kostelec  následující informace:

Správce osobních údajů:

Město Červený Kostelec  je správcem, případně zpracovatelem Vašich osobních údajů jak při výkonu samostatné působnosti (územní samospráva), tak při výkonu přenesené působnosti (státní správa).

 Základní kontaktní údaje:

 • sídlo: náměstí T.G.Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec
 • telefon: 491 467 511 (podatelna)
 • e-mail: mestock@mestock.cz
 • datová schránka: sacbh9g

Další kontakty

Kontakty na vedoucí a další zaměstnance organizačních jednotek města (odbory městského úřadu apod.) najdete v telefonním seznamu na těchto webových stránkách.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V otázkách ochrany Vašich osobních údajů se můžete na město Červený Kostelec obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává:

paní Simona Michelová
tel.:  +420 730 510 371
e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

Ochrana Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracovávané veřejnou správou jsou již chráněny řadou zákonů českého právního řádu, které zaměstnancům a úředníkům veřejné správy ukládají na jedné straně mlčenlivost a na druhé straně omezují přístup k těmto údajům. Jedná se například o zákoník práce, zákon o úřednících územně samosprávných celků, správní řád, kontrolní řád, daňový řád a další. Nadto Město Červený Kostelec přijalo řadu organizačních a technických opatření, aby Vaše osobní údaje zpracovávalo v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů dle čl. 5 obecného nařízení, kterými jsou:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost (zpracování na základě právního důvodu uznávaného GDPR a řádné informování subjektů údajů),
 • účelové omezení (osobní údaje jsou používány jen daný účel, pro který byly shromážděny),
 • minimalizace údajů (osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování),
 • přesnost (zpracovávány jsou přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje),
 • omezení uložení (osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytnou pro účel jejich zpracování, včetně archivace ve veřejném zájmu),
 • integrita a důvěrnost (zabezpečení osobních údajů před neoprávněným a protiprávním přístupem a před jejich ztrátou, zničením nebo poškozením)

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Čl. 6 obecného nařízení uvádí tyto právní důvody (či právní tituly) zpracování osobních údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Město Červený Kostelec zpracovává osobní údaje nejčastěji na základě právní povinnosti, a tedy i účel jejich zpracování většinou vyplývá z nějakého zákona. Dále město zpracovává osobní údaje pro účely plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Poměrně často se zpracování osobních údajů zakládá na smlouvě uzavřené se subjektem údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je v případě Města Červený Kostelec ojedinělým právním důvodem. Město vyžaduje souhlas na pořizování fotografii při akci „vítání občánků“ a dále na zveřejňování osobních údajů ve zpravodaji města.

Příjemci osobních údajů a předávání do třetích zemí (mimo EU)

 • Město Červený Kostelec svými opatřeními chrání zpracovávané osobní údaje před neoprávněným přístupem. Externím subjektům je předává pouze v souladu se zákonem, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo se souhlasem subjektu údajů.
 • Město Červený Kostelec nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropskou unii) ani mezinárodním organizacím. Může se tak stát ovšem jen v souladu s právními předpisy.


Doba uložení osobních údajů

Město Červený Kostelec zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou s ohledem na účel jejich zpracování. Ve většině případů je tato doba stanovena spisovým řádem a skartačním plánem.

Další informace ke zpracování osobních údajů

Přestože je činnost Města Červený Kostelec v řadě případů upravena zákony, neznamená to automatickou povinnost subjektů údajů poskytovat městu své osobní údaje. Občané tak často činní dobrovolně. Rozsah poskytovaných osobních údajů mnohdy vyplývá z právních předpisů. Neposkytnutí osobních údajů může mít různé důsledky – neřešení podnětu, nezahájení správního řízení, neuzavření smlouvy, nevydání občanského průkazu atd., v některých případech může být udělena sankce za porušení právní povinnosti.

 

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných městem Červený Kostelec, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

Tímto bychom vás chtěli také informovat, že město Červený Kostelec je správcem kamerového systému, který monitoruje vybrané veřejné prostranství, kdy zpracování osobních údajů z kamerového záznamu provádíme z důvodu veřejného zájmu pro zajištění bezpečnosti a ochranu majetku občanů; záznam z kamerového systému je možné použít pouze pro potřeby policie, soudu a příslušných státních orgánů a je uchováván cca 1 týden.


Město Červený Kostelec neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Účely zpracování osobních údajů, právní důvody, dobu jejich zpracování a další informace k jednotlivým agendám eviduje Město Červený Kostelec v záznamech o činnostech zpracování vedených podle čl. 30 obecného nařízení. Přehled jednotlivých agend je uveden v příloze.

Příloha Agendové listy

Práva subjektů údajů

Podle obecného nařízení máte tato práva:

-       právo na informace

-       právo na přístup k osobním údajům,

-       právo na opravu,

-       právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut),

-       právo na omezení zpracování,

-       právo na přenositelnost údajů,

-       právo vznést námitku.

Bližší informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 Práva lze uplatnit těmito způsoby:

-       osobně po ověření totožnosti subjektu údajů,

-       prostřednictvím datové schránky,

-       písemně poštovní zásilkou (vyřízení žádosti bude zasláno do vlastních rukou),

-       e-mailem správci nebo pověřenci podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky. Není tím tedy dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s obecným nařízením, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, internetové stránky www.uoou.cz. Budeme však rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.