Informace k OSPOD

Informační leták pro rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětí

Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče:
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
  3.nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovníci SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich individuálních potřeb. Klienty podporují v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.

OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

ZÁKLADNÍ STANDARTY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Název standartu: 2. Prostředí a podmínky
 1. Kritéria standardu: 
  • 2a - Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacit odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. 
  • 2b - Orgán SPO má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon SPO na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména přiměřený počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu.
  • 2c - Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana, zejména s ohledem na potřeby dětí.

  • 2d - Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu SPOD.

 2. Závazné pro:
  • pracovníky poskytující SPO Městského úřadu v Červeném Kostelci
 3. Vypracoval:
  • Ing. Michal Tošovský
 4. Schválil:
  • Ing. Petr Fišer
 5. Datum a podpis:
  • 1. 5. 2019
 6. Platnost kritéria od:
  • 1. 5. 2019

2a
Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách budovy Městského úřadu v Červeném Kostelci, Nám. T.G.Masaryka 120, 3 minuty cesty od autobusového nádraží a asi 25 minut cesty od vlakového nádraží. U budovy je parkoviště. Aby konzultace s klienty nebyly narušovány, a aby prostředí bylo přátelské vůči dětem i rodičům, je k dispozici v přízemí zasedací místnost. Na chodbě je pro klienty dostatek míst k sezení.

2b
Pracovník poskytující SPO využívá ke své práci počítač, tiskárnu, skříně, mobilní telefon a další nutné vybavení pro výkon práce. Materiální vybavení odpovídá potřebám k výkonu práce a majetek je veden v osobní kartě. Pracovník poskytující SPO využívá služební automobil.  Pokud vyjíždí do míst, kde je zvýšené riziko ohrožení, může využít součinnost strážníků MP a jejich služební vozidlo.

2c
Pro účely jednání s dětmi nebo s dospělými klienty může sociální pracovník využít kancelář nebo zasedací místnost. Sociální pracovník má tak vždy možnost jednat s dětským nebo dospělým klientem bez přítomnosti dalšího kolegy, rodičů dítěte nebo osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno. Pokud je v zájmu dítěte, aby nebylo přítomné jednání s rodiči nebo s jinými osobami, může pracovník SPO požádat o spolupráci jiného kolegu, který s dítětem odejde do jiných prostor. Rozhovor s dítětem je veden vždy s ohledem na věk a rozumové schopnosti dětského klienta. Pro zabavení dětí má pracovník k dispozici pastelky, papíry, obrázky k vybarvení.

2d
Pracovník poskytující SPO má pro případ, že se pohybuje v rizikovém prostředí, k dispozici desinfekční prostředky, rukavice, ochranné návleky, které jsou pořizovány dle potřeby a jsou uloženy v kanceláři sociálního pracovníka. Sociální pracovník je očkovaný proti vymezeným druhům onemocnění (hepatitida A,B). Lékárnička je k dispozici v kanceláři SPO. Úklid místností je zajišťován uklízečkou.

Název standartu: 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 1. Kritéria standardu: 
  • 3a - Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.
  • 3b - Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.
 2. Závazné pro:
  • pracovníky poskytující SPO Městského úřadu v Červeném Kostelci
 3. Vypracoval:
  • Ing. Michal Tošovský
 4. Schválil:
  • Ing. Petr Fišer
 5. Datum a podpis:
  • 1. 5. 2019
 6. Platnost kritéria od:
  • 1. 5. 2019

3a
Zpracované informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany dětí jsou dostupné:

 • na webových stránkách města
 • prostřednictvím informačních letáků, které jsou umístěné v prostoru před kanceláří sociálního odboru

3b
Kompletní obsah jednotlivých písemných pravidel a postupů k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí je v tištěné verzi k dispozici v kanceláři sociálního odboru MěÚ Červený Kostelec, Nám. T.G.Masaryka 120.

Název standartu: 7. Prevence
 1. Kritéria standardu: 
  • 7a - Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.
  • 7b - Orgán sociálně – právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií ČR, Probační a mediační službou, soudem státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle  místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.
 2. Závazné pro:
  • pracovníky poskytující SPO Městského úřadu v Červeném Kostelci
 3. Vypracoval:
  • Michal Tošovský
 4. Schválil:
  • Ing. Petr Fišer
 5. Datum a podpis:
  • 1. 5. 2019
 6. Platnost kritéria od:
  • 1. 5. 2019

7a
Pro účely monitorování a vyhledávání ohrožených dětí sociální pracovník MěÚ v Červeném Kostelci :

 1. Aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti dle §6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí zejména ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany děti v Náchodě.
  • Je v pravidelném kontaktu s pověřeným pracovníkem OSPOD pro správní obvod města Červený Kostelec (včetně kurátora pro mládež)
  • Monitoruje situaci ve spolupráci s městskou policií a státní policií
  • Spolupracuje s organizací Laxus.
  • Dále spolupracuje s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami a školskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, Policií ČR, se soudy, se státními zastupitelstvími. Informace získané o ohroženém dítěti předává sociální pracovník odpovědnému zaměstnanci OSPOD v Náchodě.
 2. Působí na rodiče a na děti, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednává s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
  • Spolupracuje s orgánem SPOD v Náchodě při jednáních v rodinách v jeho správním obvodu. Po dohodě s OSPOD vykonává uložená opatření daná tímto pracovištěm.
  • Spolupracuje s rodinami při výchovných problémech dětí, informuje o možné spolupráci s organizacemi, které mohou rodině a dítěti poskytnout odbornou péči a pomoc.
 3. Sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
  • Ve spolupráci s Městskou policií pravidelně monitoruje oblasti, kde hrozí sociální vyloučení a případně informuje OSPOD v Náchodě o svých zjištěních.
 4. Oznamuje OSPOD skutečnosti, které nasvědčují, že jde o dítě ohrožené ve smyslu ustanovení § 6 zákona o sociálně -právní ochraně dětí
  • V případě zjištění, že se jedná o dítě v § 6, kontaktuje příslušného pracovníka OSPOD v Náchodě
  • Účastní se dle potřeby jednání a případových konferencí pořádaných OSPOD v Náchodě
 5. Postup jednání s dítětem, které se obrátí na úřad a to i bez vědomí rodičů:
  • Sociální pracovník naváže kontakt s dítětem tak, aby odpovídal jeho věku a mentálním schopnostem. Snaží se dítě uklidnit, tak aby se cítilo bezpečně. Snaží se o trpělivost a vstřícnost.
  • Telefonicky kontaktuje OSPOD na běžná telefonní čísla, která jsou k dispozici, pokud dítě kontaktuje sociálního pracovníka po pracovní době. S dítětem vyčká do příjezdu OSPOD, se kterým se dohodne na dalším postupu.

7b
Město Červený Kostelec podporuje preventivní programy a projekty v rámci komunitního plánování sociálních služeb, které jsou zaměřeny na děti a mládež. Spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na ohrožené děti. Podporuje mimoškolní aktivity, které vedou ke smysluplnému trávení volného času. Sociální pracovník MěÚ v Červeném Kostelci spolupracuje s Městskou policií. Město podporuje besedy a přednášky, které předchází patologickému chování dětí a mládeže.

Název standartu: 13. Vyřizování a podávání stížností
 1. Kritéria standardu: 
  • 13a - Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.
  • 13b - Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.
 2. Závazné pro:
  • pracovníky poskytující SPO Městského úřadu v Červeném Kostelci
 3. Vypracoval:
  • Michal Tošovský
 4. Schválil:
  • Ing. Petr Fišer
 5. Datum a podpis:
  • 1. 5. 2019
 6. Platnost kritéria od:
  • 1. 5. 2019

13a
Stížnosti na sociálního pracovníka vykonávajícího sociálně-právní ochranu vyřizuje tajemník MěÚ v Červeném Kostelci Ing. Petr Fišer

Kontakt: Městský úřad Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, 1. patro, tel. 491 467 546, 734 441 633, e-mail: petr.fiser@mestock.cz

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností upravuje z.č. 500/2004 Sb., § 175, správní řád a Směrnice MěÚ Červený Kostelec č. 23/2003 (Pracovní řád). 

Stížnost je podání, které obsahuje vyjádření nesouhlasu či nespokojenosti s kvalitou výkonu sociálně-právní ochrany, s přístupem a chováním sociálního pracovníka k veřejnosti, či ke klientům. Stížnost si může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech a oprávněných zájmech a může si stěžovat:

 • na pracovní postup pracovníka sociálně-právní ochrany
 • na chování pracovníka sociálně-právní ochrany
 • na způsob nebo kvalitu poskytování sociálně-právní ochrany dětí
 • Byla-li stížnost shledána důvodnou, nebo částečně důvodnou, je tajemník úřadu povinen učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a přijatých opatřeních učiní záznam a informuje stěžovatele.

Každá stížnost je evidovaná podatelnou MěÚ v Červeném Kostelci.

Stěžovatelem může být fyzická i právnická osoba. Stížnost musí být vyřízena dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád do 60 dnů ode dne jejího doručení.

Náležitosti podání stížnosti:

 • Jméno a příjmení stěžovatele
 • Datum narození
 • Místo trvalého pobytu, příp. doručovací adresa
 • Čeho se stížnost týká
 • Podpis stěžovatele

Sociální pracovník má vždy možnost se ke stížnosti vyjádřit. Stížnosti podané anonymně jsou brány jako podněty ke zlepšení poskytování sociálně-právní ochrany. Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, má možnost požádat o prošetření stížnosti na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 111 datová schránka: gcgbp3q.

13b
Postup pro podávání a vyřizování stížností je dostupný v kanceláři sociálního pracovníka a na webových stránkách města. Stížnosti týkající se agendy sociálně-právní ochrany dětí vyřizuje tajemník Městského úřadu v Červeném Kostelci

Postup pro podání a vyřízení stížnosti

 1. Kdo může stížnosti podat?
  • stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech a oprávněných zájmech
 2. Na co si můžete stěžovat?
  • pracovní postup pracovníka orgánu sociálně- právní ochrany
  • chování pracovníka sociálně-právní ochrany,
  • na způsob nebo kvalitu poskytování informací orgánu sociálně-právní ochrany
 3. Jak můžete stížnost podat?
  • ústně tajemníkovi Městského úřadu Červený Kostelec, pokud je možné stížnost vyřídit okamžitě (pokud to možné není, bude sepsán protokol o jednání nebo záznam, a poté bude stížnost postoupena tajemnici)
  • písemně na podatelnu na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
  • datovou schránkou úřadu: sacbh9g
 4. Písemná stížnost by měla obsahovat podstatné náležitosti:
  • jméno a příjmení stěžovatele
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresu
  • čeho se stížnost týká
  • podpis stěžovatele
 5. Kdo je k vyřizování stížnosti oprávněn?
  • stížnosti týkající se agendy sociálně-právní ochrany dětí vyřizuje tajemník Městského úřadu Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, tel. 491 467 511
 6. Lhůta pro vyřízení stížnosti?
  • max. 60 dnů ode dne jejího podání nebo doručení na podatelnu Městského úřadu Červený Kostelec
 7. Jak budu seznámen/a s výsledkem vyřízení stížnosti?
  • o vyřízení stížnosti je ve stanovené lhůtě stěžovatel písemně vyrozuměn
  • v případě, že je stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se obrátit se žádostí o prošetření stížnosti na Krajský úřad Královéhradeckého kraje: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03,  Hradec Králové, Tel. 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Pověřený obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:

Městský úřad Červený Kostelec
nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Ing. Michal Tošovský
sociální pracovník
kancelář v přízemí čp. 120, nám. T.G.Masaryka, Červený Kostelec
tel. 491 467 517
e-mail: tosovsky@mestock.cz

Městský úřad Červený Kostelec je orgánem, který sleduje, zda nedochází k ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí,  kde se nachází místně příslušné pracoviště Orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontakt:
Městský úřad Náchod
Odbor sociálních věcí
Masarykovo náměstí 40

sociální pracovnice pro Červený Kostelec a okrajové části Červeného Kostelce:
Bc. Agáta Soumarová
tel. 491 405 476
a.soumarova@mestonachod.cz

kurátor pro děti a mládež:
Bc. Jana Chmelíková
tel. 491 405 429
j.chmelikova@mestonachod.cz