Informace k OSPOD

Informační leták pro rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětí

       Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče:
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
  3.nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovníci SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich individuálních potřeb. Klienty podporují v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.

 OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

 

Pověřený obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:

Městský úřad Červený Kostelec
nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Ing. Michal Tošovský
sociální pracovník
kancelář v přízemí čp. 120, nám. T.G.Masaryka, Červený Kostelec
tel. 491 467 517
e-mail: tosovsky@mestock.cz

Městský úřad Červený Kostelec je orgánem, který sleduje, zda nedochází k ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí,  kde se nachází místně příslušné pracoviště Orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontakt:
Městský úřad Náchod
Odbor sociálních věcí
Masarykovo náměstí 40

sociální pracovnice pro Červený Kostelec a okrajové části Červeného Kostelce:
Bc. Agáta Soumarová
tel. 491 405 476
a.soumarova@mestonachod.cz

kurátor pro děti a mládež:
Bc. Jana Chmelíková
tel. 491 405 429
j.chmelikova@mestonachod.cz