Informace pro okrskové volební komise

Dle § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 14. 12. 2022 v podatelně městského úřadu.