Kolaudační rozhodnutí

Základní popis

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení a byly pravomocně povoleny před účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. před 1.1.2007, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení se provede podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Oprávněn jednat

Stavebník nebo jejich zmocněný zástupce, popřípadě budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

Podmínky a postup řešení

Kolaudaci staveb upravuje § 76 a násl. stavebního zákona.

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí bude posouzen ve správním řízení dle platné legislativy.

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení nejméně 7 dnů před ústním jednáním spojeným s místním šetřením. U liniových staveb s velkým počtem účastníků řízení stavební úřad uvědomí účastníky o zahájení kolaudačního řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před konáním místního šetření.

V oznámení o zahájení kolaudačního řízení upozorní stavební úřad účastníky a dotčené orgány státní správy, že námitky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Je-li to účelné, přizve stavební úřad ke kolaudačnímu řízení projektanta, popřípadě zhotovitele stavby.

V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Dojde-li během provádění stavby ke změně státních technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace, přihlíží k nim stavební úřad jen tehdy, pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projektované a prováděné před jejich účinností.

Zjistí-li stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady bránící jejímu užívání, zejména nejsou-li splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, stanoví lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení.

S kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby (§ 68), pokud se skutečné provedení podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.

Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby.

V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu, odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu; jinak kolaudační rozhodnutí nevydá.

Má-li být stavba užívána jako provozovna, je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčením, že provozovna je způsobilá k provozu.

Zahájení řešení

Podáním písemného návrhu na formuláři.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněný návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí vč. příloh, které jsou uvedeny na formuláři v části B, případně v podmínkách stavebního povolení.

Potřebné formuláře

Návrh se podává na formuláři, který je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 16 - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za místní šetření při kolaudaci upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 20 sazebníku.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 71) a stavebního zákona (§ 80).

Další účastníci

Vlastník stavby, uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám, a vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

Sloučí-li stavební úřad s kolaudačním řízením řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jsou účastníky řízení i ti účastníci stavebního řízení, jichž by se změna mohla dotknout.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění návrhu.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Předčasné užívání stavby je upraveno v § 83 stavebního zákona.

U staveb právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, kde komplexní vyzkoušení přechází plynule do zkušebního provozu, může být zkušební provoz zahájen se souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Je-li pro posouzení způsobilosti stavby k užívání třeba zhodnotit průběh zkušebního provozu nebo jeho časového úseku, rozhodne stavební úřad v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu a stanoví pro něj podmínky. Zkušební provoz je upraven v § 84 stavebního zákona.

Elektronická služba

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na ustanovení § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

­      vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

­      vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

11.5.2011

Konec platnosti

Není stanoveno.