Komise rady města

Společně s nově zvoleným zastupitelstvem a radou města byly ustaveny komise, které slouží radě města jako poradní orgán a doporučují řešení jednotlivých případů. Každá komise je tvořena předsedou, tajemníkem (zaměstnanec úřadu) a členy. Komise má přibližně 9–11 členů. Schází se zpravidla před zasedáním zastupitelstva města, které danou problematiku řeší nebo na základě požadavku rady města.
 
Jedná se o tyto poradní orgány:

Komise pro rozvoj města a participaci obyvatel a výstavby

-        podílí se na vytváření a udržování vize města

-        podílí se na vytváření a aktualizaci strategických dokumentů města

-        vyjadřuje se k investičním záměrům z hlediska všestranného rozvoje města

-        předkládá podněty k participaci a edukaci občanů v oblasti rozvojových témat města

-        předkládá podněty ke zvýšení kvality veřejného prostoru

-        podílí se na zpracování mapy problémových míst

-        podílí se na vyhledávání míst vhodných pro architektonické či urbanistické soutěže

-        vyjadřuje se k přípravě participativního rozpočtu

 

Mgr. Marek Fiala (marek_fiala@centrum.cz) – předseda

Ing. Pavel Matyska (pavel.matyska@mestock.cz) – tajemník

Ing. arch. Vratislav Ansorge

Ing. Vojtěch Patera

Michal Brand

Petr Pacák

Ing. Tomáš Pitřinec

Mgr. Michal Pokorák

Ing. Miroslav Neumann

Mgr. Petra Machová

František Křeček

hosté: Ing. Hana Škodová, Josef Vondra, městský architekt, Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner

 

Komise výstavby

-        vyjadřuje se k investičním záměrům města ze stavebně-technického hlediska

-        vyjadřuje se k rozvojovým projektům města z pohledu technické připravenosti, hospodárnosti a stavebně-technického hlediska

-        vyjadřuje se k rozvoji technické infrastruktury

-        vyjadřuje se k návrhům na změny územního plánu

-        vyjadřuje se k prodeji majetku města

-        doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí pro správu majetku

 

Josef Vondra (josef.vondra@volny.cz) -  předseda

Ing. Pavel Matyska (pavel.matyska@mestock.cz) – tajemník

Ing. Miroslav Neumann

Ing. Pavel Matyska

Bc. Jan Binter

Martin Pešek, Dis.

Lubomír Wicha

Ing. Josef Kosinka

Tomáš Ožďan

Lukáš Laštovička, Dis

Adam Čepelka

Bohuslav Kadaník

Ing. arch. Terezie Vlčková

hosté: Tomáš Prouza, Jiří Regner

 

Komise životního prostředí

-        vyjadřuje se ke kvalitě životního prostředí a navrhuje opatření

-        vyjadřuje se k odpadovému hospodářství a navrhuje opatření

-        vyjadřuje se k péči o městské lesy a navrhuje opatření

-        předkládá návrhy k obnově a rozšiřování veřejné zeleně

-        vyjadřuje se k revitalizaci městských parků

-        posuzuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Ing. Hana Škodová (hanka1skodova@gmail.com) – předseda

Štěpán Křeček (krecek@mastock.cz) tel. 491 467 544 - tajemník

Pavel Plíštil

Adam Čepelka

Vladimír Kmoch

Ing. Jan Staněk

Petr Pacák

Mgr. Petr Kafka

Tomáš Matyska

Antonín Šlechta

Jiří Duroň

Richard Kosinka

host: Jiří Regner

 

Komise pro kulturu a školství

-        podílí se na sestavování plánu kulturní činnosti

-        koordinuje spolupráci příspěvkových organizací města, spolků a církví v oblasti kultury

-        podává podněty k rozvoji folklórního festivalu a k dalším akcím pořádaných městem

-        podává podněty k vzájemné komunikaci škol s vedením města

 

Hana Řezníčková Kukulová, DiS (hana.reznickova.kukulova@mestock.cz) -  předseda

Martina Vondrová (martina.vondrova@mestock.cz) tel. 491 467 511 – tajemník

Marcela Kollertová

Mgr. Martin Zakouřil

Mgr. Ludmila Štěpánová

Radka Laštovičková, DiS.

Mgr. David Smetana

Ing. Roman Kejzlar

Bc. Richard Švanda

Mgr. Renata Jakubíková

Mgr. Marcela Nejmanová

RNDr. Vlastislava Jiránková

Jana Holzäpfelová

Milan Hruška

Mgr. Miroslava Kuřátková

PhDr. Marcela Fraňková

Tomáš Šimek

hosté: MgA. Leoš Nývlt, Mgr. Markéta Šolcová, Mgr. Štěpán Nosek

 

Komise pro správu majetku

-        vyjadřuje se k prodeji a pronájmu majetku města

-        podává návrhy na využití majetku města

-        podílí se na zpracování cenové mapy města

-        doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí výstavby

 

Patrik Volhejn (patrik.volhejn@mestock.cz) – předseda

Sylvie Součková (sylvie.souckova@mestock.cz) tel. 491 467 519 – tajemník

Vratislav Ansorge

Jiří Kábrt

Josef Záliš

Richard Bergmann

Ing. Marcela Franková

František Křeček (změna radou z 1. 4. 2019)

Tomáš Prouza

Zdeněk Spůra

host: Jiří Regner

 

Komise bytová

-        posuzuje žádosti o pronájem bytu

-        spolupracuje na vyhodnocení stavu stávajícího bytového fondu

-        vyjadřuje se ke zřizování startovacích bytů a bytů pro seniory 

 

Jana Kmochová (kmochova@ssck.cz) -  předseda

Veronika Jirásková (veronika.jiraskova@mestock.cz) tel. 491 467 520 – tajemník

Bc. Eva Hejnová

Richard Bergmann

Ing. Marcela Franková

František Křeček

Ivana Lukášová

Roman Hanuš

Jiří Beneš

Pavlína Škodová

Bc. Tomáš Král

host: Jiří Regner

 

Komise dopravní

-        navrhuje opatření v oblasti dopravní obslužnost

-        navrhuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti

-        vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního značení

-        vyjadřuje se k investičním záměrům v oblasti dopravy

 

Michal Škoda (skoda@mestock.cz) – předseda

Emil Košut (kosut@mestock.cz) tel. 491 467 580 – tajemník

Mgr. Ludmila Štěpánová

Ondřej Gelbič

Pavel Novák

Zdeněk Růžek

Ing. Karel Jiránek

Jiří Vít

hosté: Ing. Milan Hrstka, Mgr. Jan Kafka, Ph.D.

 

Komise sociální a zdravotní

-        podílí se na komunitním plánování

-        sleduje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje opatření

-        předkládá návrhy na zlepšení kvality života seniorů (mezigenerační setkávání, vzdělávání seniorů apod.)

-        vyjadřuje se k záměru zřízení domova pro seniory

-        sleduje dostupnost zdravotní péče a navrhuje opatření

-        vyjadřuje se k žádostem o přidělení bytu v pečovatelských domech

 

Radka Frýbová (radkafrybova@seznam.cz) -  předsedkyně

Ing. Michal Tošovský (tosovsky@mestock.cz) tel. 491 467 517 – tajemník

Bc. Lenka Vlčková

Marie Holubová

Ing. Petra Špatenková

PaedDr. Jana Hartmanová

Simona Kuldová

Ivana Laštovičková

Jiří Linhart

Marie Čisárová

Jindřiška Bramborová

host: Jiří Regner

 

Komise pro tělovýchovu a sport

-        vyjadřuje se k financování sportu a navrhuje opatření v této oblasti

-        vyjadřuje se ke správě městských sportovišť a podává návrhy k jejich rozvoji

-        koordinuje spolupráci sportovních organizací

 

Jiří Vít (jiri.vit@mestock.cz) – předseda

Tomáš Kábrt (kabrt.tomas@email.cz) tel. 734 313 590 – tajemník

Oldřich Mallat

Lukáš Janko

Zdena Schröderová

Jiří Škoda

Ing. Jiří Romža

Mgr. Tomáš Jirásek

Martin Vejrek

David Škoda

Jiří Zachovský

Bořek Drozd

host: Ing. Rostislav Petrák

 

SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)

-        organizačně zajišťuje slavnostní obřady (vítání občánků, výročí svatby…)

 
Marcela Kollertová (marcela.kollertova@mestock.cz) – předsedkyně
Petra Krejsov (petra.krejsova@mestock.cz) tel. 491 467 527 -  tajemnice
Helena Binterová
Kateřina Maxová
Pavla Švorčíková
Mgr. Markéta Šolcová
 
Letopisecká komise
 -        spolupracuje s kronikářem města

-        kontroluje zápis do kroniky města

-        navrhuje doplnění textu kroniky

 

Otto Resl

Věra Klikarová

Jan Brož

Bc. Lucie Hnízdilová

Mgr. Markéta Vítová

 

Bližší informace podá místostarosta Jiří Regner