Kontrolní a finanční výbor

Finanční a kontrolní výbor je zřizován ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvem obce, kterému také předkládají svá stanoviska a návrhy a plní zastupitelstvem zadané úkoly. Výbory musí mít lichý počet členů, z nichž ani jeden nesmí být starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu ani osobou zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Finanční výbor 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Členové:

Pavel Kábrt - předseda - pavel.kabrt@mestock.cz

David Bohadlo

Lada Fialová

Josef Hanuš

Roman Kejzlar

Martin Klapper

Miroslav Novosvětský

Marek Špeldy 

Alena Vosáhlová.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Členové:

Předseda - Zuzana Minaříková - předseda - zuzana.minarikova@mestock.cz

Richard Bergmann

Marcela Franková

Marcela Kollertová

Monika Kozáková

Petr Nejman

Tomáš Rýdl

Jana Špeldová 

Josef Vondra.