Kontrolní výbor

Finanční a kontrolní výbor je zřizován ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvem obce, kterému také předkládají svá stanoviska a návrhy a plní zastupitelstvem zadané úkoly. Výbory musí mít lichý počet členů, z nichž ani jeden nesmí být starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu ani osobou zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Členové:
Předseda - Zuzana Minaříková - předseda - zuzana.minarikova@mestock.cz

Richard Bergmann

Marcela Franková

Marcela Kollertová

Monika Kozáková

Petr Nejman

Tomáš Rýdl

Jana Špeldová 

Josef Vondra.

Zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2019

Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ze dne 15. 5. 2019

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru ze dne 17. 10. 2019

Zápis z 4. jednání kontrolního výboru ze dne 5. 3. 2020

Zápis z 5. jednání kontrolního výboru ze dne 21. 10. 2021

Zápis z 6. jednání kontrolního výboru ze dne 16. 12. 2021

Zápis z 8. jednání kontrolního výboru ze dne 25. 5. 2022