Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Základní popis

Záměr odstranit stavbu je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu. K odstranění staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, není třeba ohlášení odstranění s výjimkou staveb nadzemních a podzemních komunikačních vedení sítí elektronických komunikací, podzemních a nadzemních vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvodů tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo staveb, v nichž je přítomen azbest. Jejich odstranění je stavebník povinen ohlásit vždy.

Oprávněn jednat

Vlastník stavby nebo jeho zmocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Ohlášení vč. předepsaných příloh bude posouzeno dle platné legislativy.

Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně vlastníka k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených případech podána přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává.

O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

U odstranění terénních úprav a zařízení se postupuje podle těchto podmínek přiměřeně.

Zahájení řešení

Podáním písemného ohlášení na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněné ohlášení odstranění a přílohy stanovené v části B ohlášení.

Potřebné formuláře

Ohlášení musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podáno na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 19 - Ohlášení odstranění

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby a vydání souhlasu s odstraněním stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, bod 12. a 13. sazebníku

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 6) a stavebního zákona (§ 128).

Další účastníci

Pouze vlastník. Vede-li stavební úřad řízení k vydání povolení, účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k předložení podkladů nezbytných pro řízení.

Elektronická služba

Ohlášení odstranění je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

­      vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o povolení odstranění se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.

Soubory ke stažení

19 - Ohlášení odstranění.rtf 152,9 KB Stáhnout