Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací

Základní popis

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují ke svému provedení stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Jsou to

a)   stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b)   podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c)   stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d)   stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e)   stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f)    stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g)   stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h)   stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i)    terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j)    udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k)   stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající (záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo právnická osoba nebo jejich zmocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Ohlášení upravuje § 105 a násl. stavebního zákona.

Ohlášení vč. předepsaných příloh bude posouzeno dle platné legislativy.

Nové stavby nebo nástavby a přístavby stávajících staveb vyžadují předem vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo udržovací práce může stavebník provést na základě písemného souhlasu s provedením ohlášeného záměru vydaného stavebním úřadem. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas se doručí stavebníkovi s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem s identifikačními údaji o stavebním záměru. Souhlas se dále doručí vlastníkům sousedních pozemků a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

Zahájení řešení

Podání písemného ohlášení na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona.

Podání písemného ohlášení na formuláři u staveb, terénních úprav nebo udržovacích prací uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněné ohlášení stavby u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až k) stavebního zákona nebo ohlášení stavby u staveb, terénních úprav nebo udržovacích prací uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona a přílohy stanovené v části B ohlášení.

Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Dále se předkládá projektová dokumentace nebo dokumentace ve dvojím vyhotovení, není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Rozsah projektové dokumentace nebo dokumentace je stanoven v § 105 odst. 2 - 8 stavebního zákona.

Potřebné formuláře

Ohlášení stavby u staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podáno na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 9 - Ohlášení stavby - stavby a) - e)

Ohlášení stavby, zařízení nebo terénních úprav u staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až k) stavebního zákona se podává na formuláři, který je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 10 - Ohlášení stavby - další stavby f) - k)

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, bod 3. a 4. sazebníku.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 6) a stavebního zákona (§ 106).

Další účastníci

Osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění ohlášení.

V průběhu stavby může stavebník ohlásit změnu stavby před jejím dokončením.

Elektronická služba

Ohlášení je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

­      vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti souhlasu s provedením ohlášeného záměru se nelze odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.