Oznámení shromáždění

Konání shromáždění je povinen písemně oznámit příslušnému úřadu jeho svolavatel tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň pět dnů předem, viz. zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Případem, kdy je kratší doba odůvodněná, může být shromáždění reagující na aktuální dění, např. protest proti odvolání vlády. Odůvodněnost oznámení podaného v kratší než pětidenní lhůtě, je v konkrétním případě plně na posouzení úřadu.

Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení lze předložit též osobně v pracovní den. Úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána [§ 5 odst. 1 shromažďovacího zákona]. Oznámení nemůže být učiněno dříve než šest měsíců přede dnem konání shromáždění [§ 5 odst. 2 shromažďovacího zákona]. Náležitosti oznámení jsou upraveny v § 5 odst. 3 a 4 shromažďovacího zákona:

a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a doba zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládaná doba jeho ukončení;

b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;

c) opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

d) má-li jít o pouliční průvod, je nutno uvést výchozí místo, cestu a místo ukončení;

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a také jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;

f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele;

g) má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Neuvede-li svolavatel jednotlivé údaje či jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, úřad na to svolavatele při osobním předložení oznámení upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel je oprávněn na místě oznámení potřebným způsobem doplnit nebo upravit. Bylo-li oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele písemně oznámit úřadu konání shromáždění s pětidenním předstihem je splněna až v okamžiku odstranění vad oznámení.