Poskytování informací

Informace o městě a činnosti jeho orgánů je možné získat

 

Poskytování informací
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 
 • Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města 
 • Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace vztahující se k působnosti města vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem Městského úřadu v Červeném Kostelci.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně MěÚ, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu (odpovídají příslušní vedoucí odborů). Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v organizacích zřízených městem apod.) jsou předány příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Možné způsoby vyřízení žádosti
 • Poskytnutím informace – písemnou odpovědí, nahlédnutím do spisu nebo odkazem na zveřejněnou informaci.
 • Odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil.
 • Odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (je možné pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona).
Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby
 • Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému subjektu nejblíže vyššího stupně.
 • Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí radě města.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).

Sazebník úhrad

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

 1. Mzdové náklady – 60 Kč za každou celou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace, materiálové náklady – 2 Kč za každý list pořizované fotokopie, doručovací náklady – hodnota poštovného dle platného ceníku.
 2. Pokud nemusí být informace vyhledávána a sestavována a jedná se tedy o vydání stejnopisu, opisu, výpisu z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin, použije se sazebníku správních poplatků podle zák. 368/1992 Sb., tj. 50 Kč za každou i započatou stránku, 15 Kč za kopii pořízenou na kopírovacím stroji.
 3. Pokud vyžadovaný úkon odpovídá některé položce podle zák. 368/1992 Sb., použije se sazby podle Sazebníku správních poplatků dle tohoto zákona.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500 Kč, je s její výší před poskytnutím informace seznámen žadatel a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. 

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

 

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města
 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů MěÚ

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové.

  Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 3. Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.