Přehled předpisů

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 379/2007 Sb., o ochraně před škodami způsobenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Do těchto předpisů lze nahlédnout u právníka MěÚ (kanc. č. 4).