Regenerace parku A. B. Svojsíka

Tento projekt již není aktuální.
V roce 2019 byla zahájena příprava akce "Obnova parku A.B.Svojsíka"

Studie

Studie zpracovaná v roce 2008 řeší komplexní regeneraci parku A. B. Svojsíka. Projekt je součástí zeleného pásu propojujícího centrum města se sportovní zónou a volnou krajinou. Komplexní studie navrhuje jak nové funkční i kompoziční uspořádání parku, tak regeneraci zeleně.

Idea

Z hlediska širších souvislostí je hlavní myšlenkou vytvoření klidové zóny – zeleného pásu, který bude spojnicí mezi volnou krajinou a středem města. Začíná v blízkosti náměstí a Palackého ulicí prochází jako stromořadí. Park je již volnější formou zeleně, která v místě hráze bývalého rybníka přechází ve volnou krajinu. Směrem na sever od hráze pak zelený pás vytvoří předěl mezi sevřenější zástavbou města a zástavbou venkovského charakteru.

Principy návrhu

 1. Park se sportovišti a okolím jako součást zeleného pásu vedoucího ze středu města až do volné krajiny.
 2. Kompozice lokality je postavena na prodloužení osy střed města – Palackého ulice – park, jejímž vyjádřením je nová alejová zeleň. Osa je zakončena malým symbolickým rybníčkem, který je připomínkou bývalého využití místa. Jeho břeh ze strany parku bude tvořen menšími stupňovitými terasami s přístupem k vodě. Možné posílení osy vertikální dominantou dle bodu 7.
 3. Lokalitou prochází návrh cyklostezky, která je vedena segregovaně nebo ve zvláštním jízdním pruhu většinou po stávajících komunikacích. Zajišťuje pohodlné propojení lokality s širším okolím i vzhledem k jejím jednotlivým částem. V souvislosti s vedením cyklostezky je navržen také malý okruh pro inline, do kterého je zapojena také komunikace po koruně hráze.
 4. Z parku je vyloučena veškerá motorová doprava s výjimkou nezbytné technické obsluhy. Doprava v klidu je řešena na obvodu parku a je kultivována zelení. Vstup k tenisovým kurtům je nově vyřešen z jihu z parku tak, aby byl co nejblíže parkování.
 5. Rehabilitace průchodu mezi parkem a hospicem – průchod bude součástí veřejného prostranství, fotbalový stadion bude naopak vymezen novým oplocením a nebude volně přístupný.
 6. Bezpečnost a přehlednost prostoru – z parku je vyloučena zeleň keřového patra s výjimkou jeho obvodu. Zároveň je nezbytné nové veřejné osvětlení.
 7. Aktivní rekreace v zeleni – tzv. „pás aktivit“, který je vyjádřen pravidelným řazením čtverců cca 16×16 m, může být naplňován postupně podle poptávky a finančních možností. V rámci první etapy jsou navržena dětská hřiště pro malé a větší děti, lavičky s pítkem při vstupu ke kurtům, hřiště pro pétanque a zpevněné plochy s hodinami a s informačním panelem při vstupech do parku. Návrh dále vytváří prostor pro další aktivity jako například hřiště pro badminton, fotbálek, v zimě kluziště, mobilní překážky pro inline bruslaře atd. Nevylučuje se i zakončení pásu aktivit vertikální dominantou jako výtvarným či  technickým dílem nebo např. jinak rekreačním využitím (rozhledna, horolezecký sloup atd.), a to v místě prudkého ohybu cyklotrasy okolo tenisového areálu. Ostatní plocha parku bude sloužit volně klidovým aktivitám.
 8. Kvalitní a vybavený parter – návrh počítá s rekonstrukcí veškerých povrchů komunikací a chodníků v parku. Jejich současné trasy jsou z velké části zachovány, avšak na základě potřeby jsou navržena i některá nová propojení. Plocha před sportovní halou je dokomponována v souvislosti s novým parkingem jako předprostor u vstupu do haly, do parku, k fotbalovému stadionu a je dopravně zklidněna. Park bude vybaven novými lavičkami, informačními tabulemi, odpadkovými koši, stojany pro kola atd. Počítá se také s novou lávkou ke klubovnám skautů.
 9. Infrastrukturní příprava pro mimořádné akce – v rámci tzv. „pásu aktivit“ se počítá s přípravou bodů pro připojení sítí technické infrastruktury, zejména elektro a vody. Přípojné body budou v dosahu prostoru vymezeného pro občasnou scénu. Stávající revizní šachty kanalizace budou upraveny s ohledem na navrhovanou niveletu terénu.

1 - situace - návrh.jpg

1 - situace - návrh.jpg

2 - situace - detail.jpg

2 - situace - detail.jpg

3 - axonometrie - celek.jpg

3 - axonometrie - celek.jpg

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení

Na podkladě studie zpracované studiem AGORA (viz. výše) byl vybrán dodavatel navazujících stupňů projektové dokumentace. Tím se stal Ing. Tomáš Pilař, Datura - atelier pro zahradní a krajinářskou tvorbu z Brandýsa nad Labem. Ing. Pilař přinesl do návrhu mnoho nových nápadů a konečné řešení tak získalo podstatně odlišnou podobu od původní studie.

 • Původní pás aktivit byl změněn na pouhé tři dlážděné čtverce se záhony trvalek, přičemž součástí druhého a třetího je dřevěný altán s pítkem a posezením a také s přípojkou elektro pro potřeby konání kulturních a společenských akcí.
 • U druhého čtverce je navrženo dětské hřiště, které „prorůstá“ i do vnitřní části parku a jehož součástí jsou herní prvky pro malé děti, přírodní hrací prvky, lanová pyramida i velký hrací „hrad“.
 • Na třetí dlážděnou plochu (která je spíš obdélníkem než čtvercem) navazuje přístup k potoku, jehož koryto bude upraveno a v místě přístupu je vydlážděný „brod“. Původně plánované rozšíření do „rybníčku“ nebylo Povodím Labe povoleno.
 • V rámci nového řešení jsou samozřejmě navrženy nové pěšiny v parku i rekonstrukce navazujících komunikací – „na Hrázi“, část ulice od zahradnictví ke hrázi a část chodníku v ulici Langrova.
 • Nově je navrženo parkoviště naproti zahradnictví a rekonstrukce stávajícího parkoviště u sportovní haly.
 • U skautských kluboven je navržen nový mostek, který nahradí stávající betonovou lávku.
 • Samozřejmostí je nové osvětlení, nové lavičky a celý mobiliář parku.
 • V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení byl také proveden podrobný dendrologický průzkum celého parku. Na jeho základě jsou navrženy sadové úpravy v podobě kácení nevyhovujících dřevin a výsadby nových. Komunikace podél sportovišť jsou například osázeny alejí listnatých stromů.
 • V celém parku je také navrženo mnoho ploch pro výsadbu cibulovin do trávníku, trvalkových záhonů a keřů.

Na konci března 2010 bylo získáno územní rozhodnutí, které je stále v platnosti. V roce 2012 pak bylo zažádáno o stavební povolení, jehož platnost již bohužel vypršela.

Koordinační výkres z dokumentace pro stavební povolení si můžete prohlédnout ZDE. Kompletní dokumetace je k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

 

Stav projektu

Vzhledem k tomu že se jedná o velmi nákladnou stavbu, která v roce 2010 byla rozpočtem stanovena na částku ve výši 24 321.985 Kč vč. DPH, je její realizace závislá na získání finanční podpory. Proto byla v roce 2011 byla podána žádost o dotaci z nadace PROMĚNA, která bohužel nebyla úspěšná. Během následujících let se pak město pokoušelo získat dotační příspěvek ale bohužel nebyl vypsán vhodný dotační program.

Lokalita má potenciál stát se atraktivním rekreačně-sportovním centrem města. Nicméně pro splnění takovéhoto cíle potřebuje zásadní investici a pečlivou a stálou údržbu.