Regenerace sídliště Generála Kratochvíla

Regenerace sídliště Generála Kratochvíla

Sídliště Generála Kratochvíla je se svými více než dvěma sty bytů druhým největším sídlištěm v Červeném Kostelci. Leží ve výhodné poloze v těsném dotyku užšího centra města na jižně orientovaném svahu. Sídliště vzniklo v 80. letech minulého století a svým stavem a uspořádáním odpovídá době svého vzniku. Sídliště v současné době trpí nedostatkem parkovacích kapacit, v podstatné části dožilým a nevyhovujícím parterem, projevuje se též neodpovídající péče o veřejnou zeleň v minulosti.

Návrh dispozice sídliště vychází z jeho nynějšího uspořádání. Byl sledován přirozený pohyb pěších sídlištěm a byla vytipována místa, která mají pomoci parter sídliště oživit a zkvalitnit:

Horní park

Tvoří severní ohraničení sídliště, odděluje ho od frekventované ulice 17. listopadu a zároveň propojuje horní část sídliště s areálem škol a centrem města. Navrhuje se nový chodník pro pěší, který do dispozice sídliště zapojuje stávající vzrostlý park. Horní park není koncipován pouze jako izolační zeleň, ale může být také místem pro pobyt v příjemném venkovním prostředí s výhledem na centrum města. Navrhuje se také přemístění kontejnerového stání na tříděný odpad tak, aby bylo mimo průhledovou osu.

Dětské hřiště ve svahu

Nové dětské hřiště je situováno do severozápadní části sídliště. Konfiguraci terénu je vhodné přizpůsobit výběr herních prvků, čímž je možné toto dětské hřiště ozvláštnit. Navrhuje se drobná úprava dispozice s ohledem na pohyb pěších diagonálně z tohoto místa směrem do jihovýchodní části sídliště. Zeleň je navržena tak, aby eliminovala negativní průhledy na stávající trafostanici.

Dolní park

Dolním parkem prochází hlavní pěší propojení mezi sídlištěm a centrem města. Je navržena změna uspořádání parkoviště před prodejnou Konzum s cílem vytvořit prostor pro odpovídající pěší propojení mezi ulicí 5. května a dolním parkem. Také je žádoucí situovat parkovou zeleň co nejjižněji s ohledem na kultivaci zpevněných ploch mezi prodejnami Konzum a Penny. Ve výhledu je uvažovano s rozšířením parku na část pozemku jižně od kotelny CZT, v jehož rámci by vzniklo odpočivné místo s pítkem nebo fontánkou. Tím by se zhodnotila i severní část tohoto pozemku.

Nové náměstí

Na křížení ulic 5. května a Generála Kratochvíla je navrženo nové veřejné prostranství. Je to místo, které je vnímáno jako rozhraní mezi centrem města a ostatní zástavbou. V novém uspořádání je navržena okružní křižovatka. Její střed leží v průhledových osách ulic 5. května a Generála Kratochvíla. Severovýchodně od této křižovatky jsou navrženy nové zpevněné pobytové plochy. Jejich zvláštností jsou sluneční hodiny. Ty by byly tvořeny novým sloupem vprostřed okružní křižovatky, který by vrhal stín na přilehlý chodník event. nízkou zídku, na kterých by byly zobrazeny křivky pohybu vrcholu stínu pro různé měsíce v roce a vyznačeny denní doby.

Ulice 5. května

Směrové vedení ulice 5. května musí být upraveno v souvislosti s navrhovanou okružní křižovatkou. Zároveň se dostává do lepší situace vůči přilehlým budovám, takže je možné ulici doplnit oboustrannou alejí. Profil vozovky je zúžen na 7,5 m. Tato šíře byla volena i s ohledem na pohyb cyklistů společně s automobily v rámci jednoho profilu. Při jižním kraji vozovky jsou navržena nová parkovací stání, která jsou přínosem především pro obchody v parteru přilehlých domů.