Sociální služby

Seniorská obálka se zabydluje i u nás

Už jste slyšeli o Seniorské obálce?

Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory, a nebo zdravotně postižené, kteří bydlí ve svém domácím prostředí.  A víte, že nově pomáhá také v Královehradeckém kraji a její pořízení nic nestojí? Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. Těch případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka.

Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zásahových jednotek, kteří formulář obsahově doporučili, postupujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl složen do tvaru obálky a umístěn na viditelném místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti - dveře lednice s pomocí třeba magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. Můžeme použít pro připevnění a uchování tiskopisu i plastovou obálku a oboustranně lepicí pásku.

I když se jedná o zdravotní údaje, jedná se o nástroj sociálně zdravotního pomezí. Vedle důležitého fyzického zdraví je stejně důležitá psychická pohoda člověka. Proto doporučujeme pomoci s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky od rodinných příslušníků, osob blízkých nebo na základě sousedských vztahů – jednoduše  při jejich návštěvách.

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?

Ve spolupráci s  krajskou koordinátorkou projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň jsme Seniorskou obálku přenesli pro Vás. Od 1. listopadu 2019 si tak Seniorskou obálku můžete vyzvednout buď na městském úřadě v kanceláři sociálního odboru, v městské knihovně, nebo v kanceláři pečovatelské služby v DPS U Jakuba, popř. je možné si ji vytisknout z přílohy článku. Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale abyste s ní byli připraveni.

 

Pravidla SENIOR TAXI

 • Cílem programu je podpořit jednotlivé jízdy taxi službou u cílové skupiny seniorů nad 70 let a osob ze zdravotním postižením s trvalým bydlištěm na území města Červený Kostelec.
 • Senior se může registrovat do programu jednou za kalendářní rok po dovršení 70 let, nebo je-li držitelem průkazky ZTP, resp. ZTP/P bez omezení věku.
 • Registrace bude probíhat na sociálním odboru MěÚ Červený Kostelec v úředních dnech vždy od 8.00 – 11.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.
 • Senior je povinen si jízdenky vyzvednout osobně. Jízdenky mu budou vydány po předložení občanského průkazu a podpisu Souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Senior, který není schopen si jízdenky vyzvednout osobně, může k jejich převzetí pověřit jinou osobu, která se musí prokázat svým občanským průkazem a plnou mocí k převzetí jízdenek.
 • Senior po registraci obdrží na 6 měsíců 60 kusů jízdenek pro jízdy v místě bydliště a 12 kusů jízdenek pro cesty do Náchoda. Jízdenky budou vydávány vždy na začátku kalendářního pololetí. Senior, který získá registraci v průběhu pololetí, obdrží poměrnou část jízdenek na dané pololetí.
 • Senior obdrží seznam taxi služeb, které jsou zapojeny do programu Senior taxi a od kterých je možné objednat dopravní služby.
 • Senior si ze seznamu může libovolně zvolit jakoukoliv taxi službu a objednat si telefonicky odvoz.
 • Senior platí za jednu jízdu jednou jízdenkou + 30 Kč. Řidič taxi není oprávněn vyžadovat více jízdenek či vyšší částku. V případě pochybností oznámí senior neprodleně datum a čas, kdy k pochybení došlo a název taxi služby, příp. SPZ vozidla.
 • Jednou jízdou se rozumí nástup seniora v nástupním místě a odvoz na uvedené stanoviště.
 • Jednou jízdou se rozumí taktéž přeprava více seniorů najednou z téhož nástupního místa a jejich odvoz na jedno společné uvedené stanoviště.
 • Pokud jízdu absolvuje více seniorů najednou, je dopravce oprávněn požadovat jízdenku a hotovost pouze po jednom z nich. Doprovod je oprávněn uskutečnit jízdu zdarma.
 • Čekací doba na seniora je max. 10 minut.

Přepravce je povinen provozovat službu Senior taxi v pracovních dnech v době od 7:00 hod do 15:00 hod

Přepravce se zavazuje používat prostorná auta s pohodlným nástupem, udržovat auta, jimiž bude poskytována služba Senior taxi v řádném technickém stavu, umožňujícím provoz na pozemních komunikacích a v čistotě vně i uvnitř

Přepravce je povinen zajistit, že auto, využíváno pro Senior taxi, bude po celou dobu trvání smlouvy pojištěno zákonnou pojistkou odpovědnosti z provozu motorových vozidel včetně připojištění všech sedadel ve vozidle

 

Žádost o přijetí do DPS

Podrobnosti naleznete v životních situacích na tomto odkazu.

Soubory ke stažení

Formulář karty.pdf 1 MB Stáhnout