Stavební povolení

Základní popis

Stavby je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení, pokud nespadají do režimu podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ani do režimu podle § 104 stavebního zákona, tj. jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, které vyžadují ke svému provedení ohlášení stavebnímu úřadu.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající (záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo právnická osoba nebo jejich zmocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Stavební řízení je upraveno v § 109 a násl. stavebního zákona.

Žádost o stavební povolení včetně předepsaných příloh bude posouzena ve správním řízení dle platné legislativy.

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení, kteří jsou vlastníky sousedních pozemků nebo stavby nebo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. V oznámení o zahájení řízení musí být účastníci řízení poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek.

Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad upustit, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného inspektora, hradí jeho náklady. Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (hlavní projektant); navrhne-li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.

Doručuje-li se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se oznámení doručuje do vlastních rukou.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.

Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu, stavební úřad může uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu. V takovém případě předem projedná se stavebníkem dobu trvání zkušebního provozu.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Postup při uzavření veřejnoprávní smlouvy upravuje § 116 stavebního zákona.

Stavebník je rovněž oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem. Postup při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora upravuje § 117 stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněná žádost o stavební povolení a přílohy stanovené v části B žádosti.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podána na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 11 - Žádost o stavební povolení

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 71) a stavebního zákona (§ 112).

Další účastníci

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona, okruh účastníků stanoví stavební úřad. Řízení je též oznámeno dotčeným orgánům, okruh dotčených orgánů stanoví stavební úřad podle zvláštních předpisů.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby.

V průběhu stavby může stavebník požádat o změnu stavby před jejím dokončením.

Elektronická služba

Žádost o stavební povolení je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

­      vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

­      vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.