Strategický plán rozvoje města 2014 - 2020

Strategický plán rozvoje města 2014 - 2020

Město Červený Kostelec má zpracovaný strategický plán rozvoje města do roku 2020. Tento pro každé město zásadní dokument stručně řečeno analyzuje stav města a doporučuje, v jakých oblastech je třeba vyvinout aktivitu – ať už investiční, komunikační, podpůrnou aj.

Strategický plán zpracovala v letech 2014 a 2015 firma Východočeská rozvojová s.r.o. na základě socioekonomické analýzy prostředí města (též "profil města"), sociologických šetření (dotazníků vyplněných občany města) a dalších zdrojů. Samotný strategický plán rozvoje má tři části: Profil města, Akční plán a Strategická část

Strategický plán rozvoje města – účel a význam dokumentu

Strategický plán rozvoje města („strategický plán“) je základním koncepčním dokumentem pro řízení města a jeho rozvoje. Obvykle je zpracováván na období 4–7 let a jeho platnost tak překračuje volební období. Tím je zajištěna kontinuita rozvoje města a omezeny nežádoucí výkyvy dané případnou změnou politické reprezentace města. V případě Červeného Kostelce je jeho časovým horizontem rok 2020. Kromě kontinuity, předvídatelnosti a srozumitelnosti předpokládaného rozvoje má sloužit i jako významný podklad pro čerpání dotační podpory na identifikované projektové záměry města jak z národních zdrojů, tak zejména těch evropských (současné plánovací období EU končí ne náhodou také rokem 2020).

Významnou úlohu při jeho přípravě sehrává veřejnost (občané města) a klíčoví aktéři, již ve městě vykonávají svoji činnost a ovlivňují jeho život – příspěvkové a neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další. Strategický plán je tak platformou pro sladění představ jednotlivců i skupin o dalším směřování města, o jeho prioritách, cílech a ambicích.

Strategický plán řeší celkové směřování města, nikoli však konkrétní dílčí aktivity. Tedy například řeší, zda je třeba ve městě dále podporovat rozvoj veřejné infrastruktury (například výstavbu dětských hřišť) a jakou má tato aktivita pro město prioritu. Ale již neřeší, kde konkrétně bude nějaké hřiště vybudováno či jaká bude jeho podoba. Stejně tak je třeba vidět rozdíl mezi ním a územním plánem. Zatímco strategický plán je koncepcí, popisující hlavní silné a slabé stránky města a potenciály jeho rozvoje a na tomto základě formuluje rozvojové priority města, územní plán je dokument technického charakteru, který řeší především využití území a vzájemné souvislosti mezi aktivitami a investicemi v něm. Přestože mezi oběma dokumenty je významný vztah, jejich účel, zaměření i obsah je rozdílný.

Průběh zpracování strategického plánu v Červeném Kostelci

Práce na strategickém plánu byly zahájeny na přelomu roku 2014. V prvním pololetí pak probíhaly zejména analytické činnosti – sběr dat a informací a jejich vyhodnocování, rešerše relevantních koncepčních a dalších dokumentů, zpracování analýz v jednotlivých oblastech života města, srovnávání s jinými územními celky a vyhodnocování hlavních problémů a předpokladů rozvoje města. Současně byly připraveny dotazníky pro zapojení veřejnosti a klíčových skupin života ve městě (podnikatelé, neziskové a příspěvkové organice), jejichž cílem bylo poznání jejich názorů a preferencí, jejich vnímání situace města a jeho potřeb.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 410 jednotlivců, a jelikož lze předpokládat, že obvykle byl vyplněn jeden dotazník za domácnost, lze usuzovat na účast až kolem 400 domácností města. To představuje velmi významný podíl a signalizuje celkový zájem veřejnosti o dění ve městě a o jeho rozvoj. Právnických osob se zúčastnilo celkem 59.

Jak analytické podklady, tak výsledky dotazníkových šetření byly podkladem pro zpracování návrhové části strategického plánu, který specifikoval témata a oblasti, na které by město mělo být zaměřeno při svém dalším rozvoji. V rámci pracovních skupin a odborných komisí zastupitelstva města, v nichž byli vždy zapojeni i odborníci na příslušnou oblast, stejně jako zástupci občanů města, proběhla v únoru 2015 diskuse nad konkrétním návrhem zaměření rozvojové strategie. Ten byl následně v dubnu 2015 představen občanům města a podroben veřejné diskusi tak, aby výsledná podoba strategického plánu co nejvíce reflektovala jak objektivní potřeby města, tak názory jeho občanů.

Poté byl vypracován návrh strategického plánu v rámci pracovních skupin a komisí a následně byl tento návrh opět představen veřejnosti s cílem získání zpětné vazby od občanů. Na tomto základě byl strategický plán dopracován do konečné podoby tak, aby sloužil rozvoji našeho města na základě co nejširšího konsensu.

Ing. Jiří Škoda, Východočeská rozvojová, Tomáš Kábrt