Trvalý pobyt

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, nebo pěstoun. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů. Samostatný přihlašovací lístek je nutný i pro dítě do 15 let, změna adresy neproběhne automaticky na adresu rodiče.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložení vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na ohlašovně v úřední hodiny:

  •  pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
  •  úterý    08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
  •  středa  08:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Simona Michelová, e-mail: simona.michelova@mestock.cz, tel.: 491 467 527, ohlašovna, 1. patro, dveře č.5                                               

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí. Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) není nutné předkládat, možno ověřit přístupem do katastru nemovitostí. Doklad opravňující užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva) se předkládat musí. Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Formuláře:

• Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Používá se pouze originál tiskopisu.

• Formulář ke stažení: Žádost o zrušení místa trvalého pobytu – k zrušení je vždy příslušný pouze obecní úřad dle místa trvalého pobytu žadatele.

Správní a jiné poplatky:

podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v aktuálním znění

  •  50 Kč za změnu místa trvalého pobytu za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny
  •  100 Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
  •  100 Kč za osobu u návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu

Lhůty pro vyřízení:

Přihlášení k trvalému pobytu se vyřizuje na počkání, stejně probíhá i oznámení o ukončení TP na území ČR, zrušení údaje o TP na návrh se řeší ve správním řízení a je stanovena lhůta maximálně do 60 dní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  • Podání žádosti o vystavení nového občanského průkazu
  • Majitelé motorových vozidel a přívěsných vozíků musí provést změnu adresy v Technickém průkazu a v Osvědčení o registraci vozidla, a to formou Změny údajů v registru vozidel
  • Cestovní doklad se nemění, i nadále platí doba platnosti v něm uvedená.
  • Doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné změnu adresy nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, lékařský specialista), peněžní ústavy, škola, zaměstnání, živnostenský úřad, finanční úřad, pošta, odpady, kanalizace, dodavatelé energií, telefonní operátoři, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, knihovny, zájmová sdružení, členské spolky, zásilková služba, atd..

Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2024