Úprava veřejného prostranství mezi školami

Aktuální informace k průběhu přípravy této akce naleznete v sekci Investiční akce.


Výsledky architektonické soutěže na řešení prostranství mezi školami

Architektonická soutěž na řešení veřejného prostranství mezi školami v Červeném Kostelci probíhala od června 2016. Cílem soutěže bylo vybrat tým architektů, kteří připraví návrh a následně projekt na realizaci úprav prostranství včetně nového objektu kavárny podle zadání města Červený Kostelec.

Soutěž byla organizována jako dvoukolová. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem dvanáct návrhů. Z prvního kola porota vybrala celkem čtyři týmy, které vyzvala k dopracování, precizaci a doplnění předložených návrhů. Ve druhém kole potom určila vítěze a ocenila další dva návrhy podle celkové kvality díla a splnění požadavků zadavatele.

1. místo

2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (autoři Ing. arch. Peter Lényi, Ing arch. Marián Lucký, Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Monika Bočková, Ing. Michal Marcinov)

 

Hodnocení poroty

Dispozičně dobře řešené, promyšlené dělení na tři sekce, kvalitní současná architektura nově navrhované budovy. Slabinou je návaznost pavilonu na herní část, která netvoří kompaktní celek. Rušná ulice dobře odstíněna linií stromů. Otázkou je řešení parkování v ploše před městským úřadem, která je využitelná jako malé náměstí, při méně nápadném vyznačení parkovacích stání však lze dobře skloubit funkci parkoviště i shromažďovací plochy, celkově se povedlo vytvořit kvalitní městský prostor. Střední plocha je funkční a lze ocenit nelpění na kaučukovém povrchu, resp. celková otevřenost vůči variantním návrhům s tím, že autoři považují za podstatný základní koncept. Střední část s prostorem pro děti je po úpravách v druhé fázi přiměřená. Nejdiskutabilnější je dosadba v okolí pomníku, prostor je zajímavý, ale tvarované dřeviny jsou příliš náročné na údržbu. Problémem je i nepochozí povrch pod stromy v okolí památníku, což ochuzuje užívání daného prostoru o silný zážitek pobytu pod korunami stromů. Velmi důležité bude řešení detailů, realizace může být náročná a nesmí porušit velkorysost původního založení.

2. místo

Ing. arch. Alexandr Skalický, Vančurova 1333, 547 01 Náchod

 

Hodnocení poroty

Koncept je velmi jednoduchý a respektuje místo. Chybí ale detaily, drobné prvky jsou nedotažené a působí příliš drobně ve vztahu k okolí a k velikosti travní plochy, takže celkový dojem je poněkud strohý. Nepříliš šťastně umístěné parkoviště, které se ale dá snadno řešit nenápadněji. Dobře umístěná budova, avšak rozpačité umístění vodního prvku, dále chybí vstup k bočnímu vchodu budovy ZŠ, který je hodně využívaný. Není šťastná absence podélného nástupu k pomníku, resp. u návrhu chybí podélné a příčné křížení u památníku, takže k němu nelze jít po cestě přímo; podélný přístup se ruší a není ničím nahrazen. Je ale dobře vidět park a dobře řeší shromažďovací plochu. Umístění kašny se jeví jako náhodné, bez hlubších kompozičních souvislostí, Stromy na spodní hranici dostatečného množství.

3. místo

Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda, Čestmírova 266/18, 140 00 Praha 4

Ing. arch. Šárka Ullwerová, Hlubočky 253, 549 11 Dolní Radechová

Ing. Jitka Ullwerová, Hronova 1561, 547 01 Náchod

Ing. arch. Martin Březina, Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

 

Hodnocení poroty

Největším nedostatkem je umístění budovy v uliční čáře. Umístění vodního prvku je neodůvodněné. Realizace i provoz budou finančně náročné. Návrh přesouvá veškeré aktivity poněkud násilně do středu, i když základní myšlenka, aby se lidé setkávali, je dobrá. V první fázi byl návrh příliš formální, tato formálnost zůstala i přes připomínky zachována. Zvolená forma je na úkor funkčnosti. Umístění budovy je chybné, neboť nevytváří prostor před městským úřadem. Stejně tak průchod budovou se sezením není příjemný a nebude příliš funkční, vše je příliš podřízeno myšlence bulváru, který však bulvárem není. Nástup do prostranství má příliš úzké hrdlo, průchodnost je příliš omezena. Nároží Freiwaldovy spořitelny je málo vidět. Záhony jsou překážkou příčné komunikace.

 

Kompletní informace o průběhu a výsledcích soutěže najdete na stránkách České komory architektů:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/verejne-prostranstvi-mezi-skolami-v-cervenem-kostelci

Náhledy v pdf viz příloha níže.

Marek Wajsar, architekt města


Základní informace o úpravě prostranství mezi školami 

Prostor mezi školami ještě s budovou „Sazky“

Prostor mezi červenokosteleckými školami, poštou a městským úřadem, vymezený na jihu ulicí 17. listopadu a na severu ulicí Břetislava Kafky, je jednou z nejcennějších a nejfrekventovanějších lokalit v centru našeho města. Jeho současný stav si žádá citlivé, promyšlené a komplexní řešení. I proto na podzim minulého roku schválilo zastupitelstvo města jako způsob výběru architektonického návrhu a projektanta pro úpravu tohoto unikátního území veřejnou architektonickou soutěž.

Proč architektonická soutěž?

Zpravidla dvoukolová architektonická soutěž je jediným způsobem výběru, který umožňuje vybírat z většího množství konkrétních návrhů řešení prostoru či stavby, soustředit se na jejich architektonické kvality (kritériem není pouze cena projektu, ale komplexní kvalita architektonického řešení), představuje transparentní způsob výběru (od vypsání soutěže až po zadání zakázky je možné kontrolovat proces včetně rozhodování poroty a odůvodnění jejího výběru, výsledky jsou průběžně zveřejňovány), jasná a srozumitelná pravidla a nezávislý prvek v podobě většinově odborné poroty (ta bude tvořena dvěma zástupci města a třemi zkušenými nezávislými architekty či urbanisty, kteří budou spolupracovat s městem už ve fázi zadání soutěže a budou tak podrobně seznámeni s jeho představami a potřebami) jsou pobídkou pro účast kvalitních architektonických studií.

Klíčové pro kvalitu i průběh soutěže je dobře zpracované zadání, které bude formulovat požadavky města na tento prostor především v podobě jeho funkčního využití (na jakých principech má místo fungovat, co má rámcově obsahovat a jak je a bude převážně užíváno), ale poskytne i dostatečný prostor pro invenční řešení architekta (zkušenosti z architektonických soutěží svědčí o tom, že i nejjednodušší, zdánlivě „předem jasný“ prostor může přinášet dostatečný počet různorodých relevantních řešení).

Současní architekti ve veřejném prostoru pracují s tím, jak je dané místo vnímáno lidmi, kteří do něho vstupují, jaký k němu mají vztah, jaké jsou z jejich pohledu jeho silné stránky a jaké jsou jeho problémy, jaké jsou jejich představy o jeho budoucí podobě, ale také, jakou s ním dosud mají zkušenost, a berou ohled na významy, které místo nabylo v kontextu jeho historie. A právě takováto „měkká“, ale podstatná fakta by se měla promítnout do kvalitně zpracovaného zadání.

Veřejná debata o prostoru mezi školami

Komise architektury, urbanismu a rozvoje města proto ve spolupráci s paní RNDr. Blaženou Huškovou připravila neformální a zároveň pracovní setkání s veřejností, které se uskuteční ve čtvrtek 31. března v 16.30 hod v malém sále Divadla J. K. Tyla.

O průběhu tohoto setkání si přečtěte v následujících článcích

Veřejnost diskutovala o budoucnosti prostoru mezi školami

Co s prostorem mezi školami? Přečtěte si podrobný zápis z celé debaty

Podrobnější informace o soutěži

Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na své nejvýznamnější veřejné prostranství

Soutěžní podmínky a zadávací dokumentace

Štěpán Nosek