US04 - lokality K-BI-13, K-BI-14 (Družstevní - Sadová)

Územní studie byla zpracována na žádost města, které je majitelem pozemků p.č. 1056/1, 1057/1 a 1058/1 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokalit v územním plánu označené K-BI-13 a K-BI-14. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Tato územní studie zahrnuje lokality K-BI-12, K-BI-13, K-BI-14, K-OV-02, K-PV-11, K-SM-04, K-ZV-07.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Marek Wajsar, Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec.

Územní studie byla schválena Radou města dne 14.11.2018, usnesením č. R-2018/25/3.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 7.2.2022.  

Obsah územní studie: