US05 - lokalita K-SM-01 (ul. Lánská - "Prodanka")

Územní studie byl zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.1014/25 a 1016/2 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-SM-01. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 11 Náchod.

Územní studie byla schválena Radou města dne 15.4.2019, usnesením č.R-2019/8/7.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 15.5.2019.  

Obsah územní studie: