US06 - lokality K-BI-27, K-BI-28, K-PV-02, K-PV-03, K-DS-10 (Vyšehrad)

Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.691/14 a 691/19 v k.ú. Červený Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené K-BI-27. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 11 Náchod.

Územní studie byla schválena Radou města dne 27.5.2020, usnesením č.RM-2020/15/04.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 22.12.2020.  

Obsah územní studie: