US07 - lokality H-BI-02 (Jestřebí)

Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č. 355/5 a 355/9 v k.ú. Horní Kostelec, které jsou součástí lokality v územním plánu označené H-BI-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Marek Wajsar, Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec.

Územní studie byla schválena Radou města dne 2.3.2022, usnesením č. RM-2022/4/01.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 7.2.2022.  

Obsah územní studie: