US17 - lokality L-SM-02 Lhota za Červeným Kostelcem

Územní studie byla zpracována na žádost majitelů pozemků p.č.693/1 a 693/12 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, které jsou součástí lokality v územním plánu označené L-SM-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 11 Náchod.

Územní studie byla schválena Radou města dne 27.5.2019, usnesením č. R-2019/11/33.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 7.1.2021.  

Obsah územní studie: