US23 lokalita O-BV-10 Olešnice

Územní studie byla zpracována na žádost města Červený Kostelec, který vlastní pozemky p.č. 2521 a 2526 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Pozemky jsou součástí lokality v územním plánu označené O-BV-10. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 11 Náchod.

Územní studie byla schválena Radou města dne 1.3.2023, usnesením č.RM-2023/4/03.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 23.3.2023.

Obsah územní studie: