Uzavření manželství

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Manželství nemůže být uzavřeno: - mezi ženatým mužem a vdanou ženou, - mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá), - mezi poručníkem a poručencem, dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem, - nezletilým. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů přiznat svéprávnost nezletilému, který dosáhl věku šestnácti let, - z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 669 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zvolit místo uzavření manželství a osobně podat vyplněný dotazník spolu s předepsanými doklady (občanské průkazy snoubenců a rodné listy) u matričního úřadu, před kterým má být manželství uzavřeno. Oba snoubenci se musí k podání žádosti dostavit osobně. Termín a místo uzavření manželství lze předběžně zamluvit telefonicky nebo e-mailem. Při plánování uzavření manželství v letních měsících doporučujeme rezervaci termínu minimálně s půlročním předstihem. V případě církevního sňatku podat osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny :

 • pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
 • úterý 08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
 • středa 08:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Petra Flašková, matrika, 1. patro, dveře č.5, e-mail: petra.flaskova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K podání žádosti o uzavření manželství je nutná přítomnost obou snoubenců!

Doklady potřebné k uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou občany České republiky: 

 1. platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
 2. rodný list,
 3. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého žadatele
 4. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, chce-li uzavřít manželství rozvedený žadatel
 5. jde-li o osobu, která není plně svéprávná, ale dovršila šestnácti let věku, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 6. osoba, jejíž svéprávnost je rozhodnutím soudu omezena, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizincem k předepsanému dotazníku připojí :

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený,
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost. Snoubenec, který je cizincem dále předloží matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení nemusí předkládat občané ze států Evropské unie.
 • U některých států musí doklady předkládané k uzavření manželství obsahovat vyšší ověření (tzn. Apostille, nebo superlegalizaci).
 • Konkrétní informace o všech dokladech, které předkládá snoubenec-cizinec poskytne příslušná matrika.

Veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Listiny vydávané v členském státě EU od 16. 2. 2019 by měly být opatřeny vícejazyčným standartním formulářem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1191, který je nedílnou součástí vydané listiny, a který nahrazuje úřední překlad a vyšší ověření.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Formulář:

Dotazník k uzavření manželství obdržíte při osobní návštěvě na matrice při sjednávání svatebního obřadu. Používá se pouze originál tiskopisu.

 • Ke stažení: Příloha dotazníku k uzavření manželství
 • Ke stažení: Žádost o uzavření manželství na jiném místě nebo v jinou dobu
Správní a jiné poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci: nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 5 000 Kč - z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 3 000 Kč - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3 000 Kč.
Poplatky se hradí hotově přímo na oddělení matričního úřadu při podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

• Tlumočník. Tzn., že pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pokud se jedná o obřad mimo obřadní místnost, je třeba aby se snoubenci podíleli na organizaci obřadu (zajištění hudby, zázemí pro oddávajícího a matrikářku aj.).

 

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024