Územní rozhodnutí

Základní popis

Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:

a)  umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),

b)  změně využití území,

c)  změně vlivu užívání stavby na území,

d)  dělení nebo scelování pozemků,

e)  ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

V § 79, § 80, § 81 a § 83 stavebního zákona jsou uvedeny stavby nebo zařízení, jejich změny, změny jejich vlivu na využití území a změny využití území, které vyžadují a které nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Územní rozhodnutí lze nahradit veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území uzavřenou mezi stavebním úřadem a žadatelem, na uzavření smlouvy však není právní nárok. Postup uzavření veřejnoprávní smlouvy je upraven v § 78a stavebního zákona.

Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení. Společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou a současně je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou, lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.

Za podmínek uvedených v § 95 stavebního zákona může stavební úřad rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení. Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající (záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo právnická osoba nebo jejich zmocněný zástupce. Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby.

Podmínky a postup řešení

Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona.

Žádost včetně předepsaných příloh bude posouzena ve správním řízení dle platné legislativy.

Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, může od ústního jednání upustit.

V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům, kterými jsou žadatel, obec a vlastníci pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn nebo osoby mající jiná věcná práva k těmto pozemkům, a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou. Tito účastníci se v řízení s velkým počtem účastníků identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny připomínky veřejnosti, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže bylo upuštěno od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky nebo překračují stanovený rozsah, se nepřihlíží.

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví stavební zákon a v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech, že k provedení stavby nebude stavební úřad vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení, stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.

Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.

Územní rozhodnutí se doručuje stejným způsobem jako oznámení o zahájení územního řízení. V případě doručování rozhodnutí veřejnou vyhláškou se účastníci řízení, kteří jsou vlastníky sousedních staveb nebo sousedních pozemků a staveb na nich, v rozhodnutí identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Postup ve společném územním a stavebním řízení je obdobný jako u územního řízení.

Pokud záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, stavební úřad územní řízení přeruší. Zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy uzavřené s příslušnou obcí, pokud se záměr dotýká infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné infrastruktury.

Zahájení řešení

Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněná žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B nebo C žádosti.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podána na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
  • 2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
  • 3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • 4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  • 5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
  • 6 - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Tyto formuláře se použijí i pro žádost o zjednodušené územní řízení.

Pro změnu územního rozhodnutí lze použít formulář

  • 7 - Žádost o změnu územního rozhodnutí

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 71) a stavebního zákona (§ 87).

Další účastníci

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona, okruh účastníků vymezí stavební úřad. Řízení je též oznámeno dotčeným orgánům, okruh dotčených orgánů stanoví stavební úřad podle zvláštních předpisů.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti. Ve zjednodušeném územním řízení žadatele vyzvat k doplnění žádosti nelze.

Je-li nařízeno veřejné ústní jednání, tj. v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Elektronická služba

Žádost o vydání územního rozhodnutí je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.