Územní souhlas

Základní popis

Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Podle § 96 stavebního zákona stavební úřad vydá místo územního rozhodnutí územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Územní souhlas postačí v případech:

a)     stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení),

b)     ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

c)     změn staveb (nástavba, přístavba),

d)     změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,

e)     staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

f)      terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

g)     odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

V § 79, § 80, § 81 a § 83 stavebního zákona jsou uvedeny stavby nebo zařízení, jejich změny, změny jejich vlivu na využití území a změny využití území, které vyžadují a které nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona, které splňují požadavky § 96 a § 105 stavebního zákona, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Oprávněn jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající (záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo právnická osoba nebo jejich zmocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Územní souhlas upravuje § 96 stavebního zákona.

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu vč. předepsaných příloh bude posouzeno dle platné legislativy. Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení. O námitkách se nerozhoduje.

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem. S vyznačením účinnosti se doručuje osobám, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich ale tyto pozemky nemají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, rozhodne usnesením o provedení územního řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru. Pokud tyto osoby vysloví se záměrem souhlas, územní souhlas lze vydat.

Zahájení řešení

Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněná žádost o územní souhlas a přílohy stanovené v části B žádosti.

Doklady prokazující vlastnické právo žadatele, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka.

Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu.

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení), pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m.

Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podána na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 8 - Žádost o územní souhlas

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 6) a stavebního zákona (§ 96).

Další účastníci

K záměru dávají souhlas osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn. Těmto osobám se doručuje územní souhlas s vyznačením účinnosti.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Žádost o územní souhlas je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti územnímu souhlas se nelze odvolat.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.

Soubory ke stažení

8 - Žádost o územní souhlas.rtf 136,1 KB Stáhnout