Voby do Evropského parlamentu

Informace pro občany - Volby do Evropského parlamentu

 Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24.května a 25. května 2019. Dne 24.května (pátek) budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25.května (sobota), od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li zřízeno na území obce více volebních okrsků hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.

Seznam volebních okrsků Města Červený Kostelec bude zveřejněn nejpozději dne 9.května 2019 na www stránkách města, úřední desce, Červenokosteleckém zpravodaji a na výlepových plochách města.

Volič dále může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci volit ve volebním okrsku kam podle svého bydliště patří.

Požádat o voličský průkaz lze ode dne vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to buď osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů tj. do 22.5.2019 do 16:00 hod., nebo písemně - v listinné podobě ( podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče ) nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro doručení žádosti v písemné či elektronické podobě je stanovena do 17.května 2019 nejpozději do 16:00 hod. Možný vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách Města  Červený Kostelec.

V případě dotazů k volbám do Evropského parlamentu můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu v Červeném Kostelci :

tel. 491 467 527 - evidence obyvatel, 491 467 529 - ved.odboru

 

Irena Petirová 
vedoucí správního odboru