Vydání duplikátu matričního dokladu

Vydání duplikátu matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci. Fyzická osoba, která prokáže, že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podat žádost o vydání druhopisu matričního dokladu osobně nebo písemně u matričního úřadu kde je narození, uzavření manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize.

Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. (dle § 25 ods. 7, zák. č. 301/2000 Sb.)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny:

  • pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
  • úterý 08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
  • středa 08:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Petra Flašková, matrika, 1. patro, dveře č.5 e-mail: petra.flaskova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, dále matriční doklad (rodný, oddací list), kterým se doloží příbuzenský vztah k osobě, které se zápis týká, je-li žadatel člen rodiny. Znát datum, kdy matriční událost (narození, uzavření manželství popřípadě úmrtí) nastala, místo matriční události, u matričních událostí do roku 1950 také církev, která matriční událost v době jejího vzniku zapsala.

Formulář:
  • Ke stažení: Žádost o vydání matričního dokladu
Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb.- položka 3b), činí správní poplatek 100 Kč za každý druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Hradí se v hotovosti přímo na oddělení matričního úřadu. V případě písemné žádosti poštovní poukázkou nebo po dohodě převodem na účet. Číslo účtu sdělí pracovnice matriky. Poplatek musí být uhrazen vždy před vydáním druhopisu.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. V praxi v případě osobní návštěvy je doklad vydáván zpravidla na počkání (nejedná-li se o doklad z archivu), popřípadě je vydáván do dalšího úředního dne. V případě písemné žádosti cca do 10 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:
  •  Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@mestock.cz (příjem pouze formátů příloh datových zpráv)
  •  nebo přes datovou schránku: sacbh9g

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024