Žádost o přidělení bytu

1. Popis 
Žádost o pronájem městského bytu. 

2. Základní informace k životní situaci 
Město Červený Kostelec pronajímá byty ve svém vlastnictví na dobu určitou, a to za podmínek daných příslušnými zákony. 

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Žádost o byt může podat kterýkoliv zletilý občan ČR, jakož i cizinec, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je úplně a řádně vyplněný formulář: Žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v majetku města Červený Kostelec.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním žádosti:
• osobně na podatelnu MěÚ Červený Kostelec (podatelna-informace, přízemí, č. dveří 1,
• zasláním na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, Nám. T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941,
• doručením prostřednictvím datové schránky: sacbh9g.

6. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Městský úřad Červený Kostelec, Nám. T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 549 41.

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Na bytovém oddělení majetkového odboru MěÚ Červený Kostelec, přízemí budovy, č. dveří 11, kontaktní osoba: Iveta Kozlíková, tel.: 491 467 520, e-mail: iveta.kozlikova@mestock.cz.

8. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Úplně a řádně vyplněný formulář a platný průkaz totožnosti (občanský průkaz).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Jedná se o formulář: Žádost o zařazení do seznamu uchazečů o byt v majetku města Červený Kostelec, který je k dispozici na bytovém oddělení majetkového odboru MěÚ Červený Kostelec, nebo ke stažení níže v příloze.

10. Jaké jsou v životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Podání žádosti je bezplatné.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Bytová komise a Rada města Červený Kostelec (výběr žadatelů je prováděn v souladu s kritérii – doporučuje komise bytová a schvaluje Rada města Červený Kostelec).

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel o byt je povinen veškeré skutečnosti v dotazníku uvést pravdivě a případné změny neprodleně nahlásit.

Žadatel musí každoročně k 30. 11. písemně oznámit, zda na žádosti o byt trvá (aktualizovat svoji žádost).

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nesplnění podmínek pro aktualizaci žádosti o přidělení bytu bude žádost vyřazena.

15. Další informace
Město Červený Kostelec (jako pronajímatel) na základě rozhodnutí Rady města Červený Kostelec ze dne 7. 9. 2015 (č. R-2015/20/22) v případě přidělení bytu, požaduje zaplacení peněžní jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného do 5 dnů od podpisu smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

17. Za správnost popisu odpovídá útvar
Majetkový odbor.

18. Případná upřesnění a poznámky
Lze nejlépe uplatnit osobním nebo telefonickým kontaktem na majetkového odboru.

Zpracovala: Iveta Kozlíková