Žádost o přijetí do DPS

Přijímání žádostí na umístění do domu s pečovatelskou službou

V průběhu svého života se může člověk dostat do situace, kdy zjistí, že i když není ještě plně odkázán na péči druhých, nedokáže si už sám zajistit některé své potřeby a žádat o pomoc příbuzné nebo dětí, není z různých důvodů možné. Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, je požádat o umístění do domu s pečovatelskou službou.

V našem městě jsou k dispozici dva domy tohoto typu, které jsou z hlediska vybavení a poskytování služeb srovnatelné. Jeden z nich je umístěn ve středu města v sousedství zdravotního střediska a druhý je v klidnější, okrajové části obce.

Pokud se tedy občan rozhodne tuto možnost využít, vyplní příslušnou žádost, kterou získá buď na sociálním odboru Městského úřadu nebo ZDE a jejíž součástí je jednak vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu a seznam služeb pečovatelské služby, ze kterého by měl dotyčný vybrat ty, které bude v případě přijetí využívat. Není na škodu, když jsou služby občanu poskytovány již v domácnosti, ještě před přijetím do DPS.

Vyplněná žádost se odevzdá k vyřízení na sociální odbor Městského úřadu. Následně obdrží žadatel oznámení, že byl zařazen do seznamu čekatelů na umístění. Při výběru nových obyvatel domu dostávají přednost občané našeho města a teprve následně, když není vhodný kandidát i obyvatelé obcí, které přísluší spádově k Červenému Kostelci. Pokud není ani zde nalezen vhodný zájemce, dostanou možnost i občané z jiných měst, kteří si podali žádost. Je však třeba dodat, že rada města stanovila podmínku pro ty, kteří nejsou obyvateli našeho města. Tou je složení 15 000,-Kč, jako jednorázového příspěvku na provoz pečovatelské služby. Není podstatné, zda tuto částku poskytne občan sám nebo město, kde má dotyčný trvalé bydliště.