Ženská příjmení v mužském tvaru

Ženská příjmení v mužském tvaru

Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žena o jejíž příjmení se jedná. Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.

Podmínky a postup řešení:

Při zápisu uzavření manželství : Na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru jde-li o: a) cizinku b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině c) občanku, jejíž manžel je cizinec d) občanku, která je jiné než české národnosti. Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví je-li dítě : a) cizincem b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení ženy v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem nebo jinou veřejnou listinou.

Podat žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze i tehdy, je-li již matriční událost v matriční knize zapsána.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru a předložením příslušných dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny : pondělí 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

                                             úterý 08:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hodin

                                             středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Marcela Kejklíčková, matrika, 1. patro, dveře č.5 e-mail: kejklickova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru (obdrží žadatelka na matrice) b) doklad o trvalém pobytu v cizině,případně prohlášení o tomto pobytu (občanka, která má TP v cizině) c) doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např.cestovní pas nebo jiný doklad)žádá-li občanka, jejíž manžel je cizinec d) prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině (občanka, která je jiné než české národnosti) e) průkaz totožnosti žadatele f) matriční doklad, byl-li již matriční zápis proveden g) jde-li o nezletilou - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem h) písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Formuláře: 

Tiskopis žádosti se vyplňuje přímo na matrice v přítomnosti matrikářky.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Podání žádosti není časově omezeno. Žádost lze podat pouze jednou. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od zahájení řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového matričního dokladu - např. oddacího listu - požádat o nový občanský průkaz a další doklady.

Datum poslední aktualizace: 28.1.2020