Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR. Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu jména na jméno ženské, nebo naopak, žádá li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno které má žijící sourozenec společných rodičů. Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti u matričního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny : pondělí 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

                                             úterý 08:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hodin

                                             středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Marcela Kejklíčková, matrika, 1. patro, dveře č.5 e-mail: kejklickova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K písemné žádosti žadatel předloží doklad totožnosti, rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte. Jde-li o změnu příjmení pro nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Formuláře:

 Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč - při povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější nebo rodné příjmení. Správní poplatek 1000,- Kč - povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán rozhodne zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu: 

V řízení o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost a nezletilé dítě, zastoupené jedním z rodičů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. průkazu o povolení k pobytu.

Datum poslední aktualizace: 15.1.2020