Změna v užívání stavby

Základní popis

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je podle § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy), která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, postupuje se podle okolností tak, že stavebník provede ohlášení stavby stavebnímu úřadu nebo požádá o stavební povolení. Po dokončení změny stavby lze stavbu užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo vydaného kolaudačního souhlasu.

Oprávněn jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající (záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo právnická osoba nebo jejich zmocněný zástupce, a to se souhlasem vlastníka stavby se změnou v jejím užívání, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby.

Podmínky a postup řešení

Změnu v užívání stavby upravuje § 126 a § 127 stavebního zákona.

Oznámení změny v užívání stavby vč. předepsaných příloh bude posouzeno dle platné legislativy.

Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání je v souladu s výše uvedenými podmínkami, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.

Pokud pro změnu v užívání stavby bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí nebo má změna v užívání nové nároky veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, požádá stavebník před oznámením změny v užívání stavby o vydání územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. V takovém případě může stavební úřad spojit územní řízení s řízením o změně v užívání stavby.

Zahájení řešení

Podáním písemného oznámení na předepsaném formuláři podle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavební úřad příslušný pro město Červený Kostelec a obce Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou a Zábrodí.

Kde, s kým a kdy

S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin, mimo tyto úřední hodiny po telefonické domluvě.

Potřebné doklady

Vyplněné oznámení změny v užívání stavby a přílohy stanovené v části B oznámení.

Potřebné formuláře

Oznámení musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podáno na předepsaném formuláři. Tento formulář je k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě:

  • 18 - Oznámení změny v užívání stavby

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby a vydání souhlasu se změnou v užívání stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, bod 10. a 11. sazebníku.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu (§ 6) a stavebního zákona (§ 127).

Další účastníci

Jestliže se změna dotýká práv třetích osob a podléhá rozhodnutí, stanoví okruh účastníků stavební úřad.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k předložení podkladů nezbytných pro řízení.

Elektronická služba

Oznámení změny v užívání stavby je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu mestock@mestock.cz. Přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

­      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

­      vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

­      vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

­      vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

­Kompletní výčet právních předpisů zde

Opravné prostředky

Proti souhlasu se změnou v užívání se nelze odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti usnesení o projednání oznámené změny v užívání v řízení se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí o změně v užívání stavby se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

Za správnost popisu odpovídá

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP.

Platnost ke dni

1.1.2013

Konec platnosti

Není stanoveno.