Ztráty a nálezy

Informace pro nálezce

Podrobné informace najdete v Obč. zákoníku, ust. §1045 – §1065 zákona č. 89/2012 Sb.

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li možné vlastníka zjistit, je nálezce povinen oznámit nález obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), na jejímž území k nálezu došlo.

Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení úřadu, je vyzván zaměstnancem úřadu k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci. Vlastník věci je také dle Občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od jejího vyhlášení, připadá věc do vlastnictví nálezce či obce. 

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese

Městský úřad Červený Kostelec 
náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Budova MěÚ, 1. patro, matrika

Kontakt: Simona Michelová


Seznam nalezených věcí najdete na úřední desce.