Digitální mapové podklady města a správních území

Digitální mapové podklady města a správních území

Mapové služby občanům či vlastníkům pozemků v Červeném Kostelci a jeho okolí:

Mapa katastru nemovitostí

Mapové podklady katastru nemovitostí jsou zpřístupněny na základě kladného stanoviska Katastrálního úřadu v Náchodě ke zveřejnění grafických informací na internetu. Poskytují informace všech šesti katastrálních území města Červený Kostelec a dalších šesti KÚ přilehlých obcí, pro které MěÚ zajišťuje výkon přenesené působnosti. Mapy jsou aktualizovány čtyřikrát do roka z katastrálního úřadu s výjimkou extravilánu KÚ Stolín, kde doposud neproběhla digitalizace a aktualizace je zajišťována vlastními prostředky města. V současné době jsou ve Stolíně na extravilán a lesní pozemky vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), jejichž jedním z výstupů je i digitální katastrální mapa.

Tato digitální mapa umožňuje zobrazení vrstev majetkových pasportů města (pasport veřejného osvětlení, pasport dopravního značení, pasport komunikací a pasport mostů, lávek a propustků). Pasporty jsou průběžně doplňovány a aktualizovány také ve čtvrtletních cyklech. Plánem do budoucna je zpřístupnění těchto informaci on-line, a to v návaznosti na virtualizaci výpočetní techniky na MěÚ.

Technická mapa

Tato mapa založená opět na mapách digitalizovaného katastru nemovitostí (DKN) umožňuje přístup k polohopisu celého města. Polohopis zobrazuje viditelné povrchové prvky (kanály, obrubníky, sloupy VO, ploty, domy apod.) v nejvytíženějších odlastech. Těmi jsou ulice, křižovatky nebo oblasti s investičními záměry. Umožňuje to všem občanům a vlastníkům nemovitostí posoudit vztah mezi skutečnou zástavbou a vlastnictvím pozemků. Tyto mapy jsou aktualizovány v ročním cyklu na základě soupisu změn, které jsou celý rok shromažďovány na majetkovém odboru MěÚ.

Mapa územního plánu (ÚP)

Vektorová podoba novéhu územního plánu bude zpřístupněna po zpracování dat. Prozatím je zveřejněn ve formátu *.pdf na odkazu "Nový územní plán"

Mapa čísel popisných

Na základě požadavků občanů z různých oblastí života (podnikatelské, instituční, soukromé atd.) připravil majetkový odbor podklady pro tvorbu aktuální mapy čísel popisných jak v elektronické, tak listinné podobě. Pro řešení tohoto úkolu byl vybrán již zakoupený mapový software Gramis. Zde byla za základ vzata zjednodušená mapa DKN, ve které byly zvýrazněny zájmové objekty jako například: čísla popisná, názvy ulic, popisy veřejných budov aj. Toto vše bylo umístěno do bezešvé mapy všech šesti katastrálních území a ta byla rozřezána na 61 oblastí v měřítku 1:2000 vhodných pro tisk na běžný formát velikosti A3 (42×29,7 cm). Při aktualizaci určitého území (třeba obytnou výstavbou) se tak vymění pouze jeden list.

Listinná podoba se bude udržovat v aktuálním provedení pouze v omezeném počtu kusů (pro veřejnost bude k nahlédnutí na podatelně úřadu, na odboru výstavby a ŽP a v sekretariátu starosty). Největším přínosem pro veřejnost je její elektronická podoba, kde je možné provést tisky ve zvoleném měřítku, využít propojení na Street View, zapnout a vypnout nežádoucí vrstvy, propojit s aktuálními daty katastru nemovitostí a spoustu dalších funkcí. Mapa nemá být konkurencí mapám na www.mapy.cz, ale pouze jejím vhodným doplněním pro přípravu podkladů, které žadatelům scházejí.

Co mapový software Gramis umí

Zapínání a vypínání jednotlivých vrstev výkresu (pravé horní okno), zobrazování informací o objektu (šipka), zobrazování informací o parcelách (domeček), přibližování a vzdalování (lupa), posouvání mapy (ruka), několik variant pro rychlý přechod na jiné zobrazení, měření vzdáleností a plochy (úhelnice a ploška), legendy (ikona před tiskárnou) a samozřejmě tisk. Za zmínku ještě stojí zobrazování informací o parcelách. Tyto informace jsou provázány přímo na web Nahlížení do katastru, tedy jsou neustále aktuální oproti grafickým informacím, které jsou aktualizovány čtyřikrát do roka.

Investiční mapa

Tento mapový portál byl vybrán jako vhodný nástroj na protorové zobrazení připravovaných a realizovaných akcí, případně záměrů zařazených do participativních rorpočtů.

Jaroslav Kordina