Investiční akce

15. srpna 2023
Obnova parku A.B.Svojsíka
V lednu 2024 bychom chtěli zažádat o dotační podporu v programu IROP – Zelená infrastruktura.
12. července 2023
Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci
Dne 3. července 2023 byla zahájena stavba „Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci“. Zhotovitelem stavby, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8. V souborech ke stažení je přiložen Koordinační situační výkres, Souhrnná technická zpráva, Situace výsadby a schémata navržených úprav ze studie. Dokumentace byla zpracována dle studie od M
6. června 2023
Rekonstrukce ulice Letná
V září 2021 obdrželo město projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby od firmy VDI PROJEKT, s.r.o. Praha. Příčinou prodloužení termínu předání dokumentace bylo vleklé jednání s Povodím Labe o dešťové kanalizaci, od které nakonec muselo město ustoupit a v ulici Letná tak bude kanalizace jednotná.  Na dlouho připravovanou akci jsme získali stavební povolení v lednu 2023. V březnu 2023 proběhlo výběrové na zhotovitele stavby, kterého se zúčastnily dvě firmy. Jako nejvýhod
23. března 2023
Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad
V období června až července letošního roku bude zahájena stavba „Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad“. Stavbu provede firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu, zokruhování - prodloužení vodovodní sítě, náhradu stávajícího nevyhovujícího potrubí z azbestocementu. Stávající nemovitosti budou přepojeny na nové potrubí.Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypra
3. dubna 2023
Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty
V dubnu 2023 bude zahájena stavba „Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty“. Stavbu provede firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení oblasti zahrádek pitnou vodou z veřejného vodovodu a zároveň odkanalizování - odvod splaškových vod. Vodovodní řad řeší také výměnu stávajícího nevyhovujícího potrubí z litiny DN 80 mm a umožní výhledové zokruhování vodovodní sítě. V osadě zahrádek se takto umožní výstavba chatek, kůlen
27. října 2022
Červenokostelecký tenis má novou přetlakovou halu!
Od pátku 14. října mohou tenisté z Červeného Kostelce a okolí využívat novou přetlakovou, tzv. „nafukovací“ halu. Městu Červený Kostelec ji v tento den předala firma Calypso group s. r. o., největší dodavatel tohoto typu hal v Evropě. Provozuje ji oddíl tenisu červenokostelecké TJ. Hala je sezonní, tzn. bude každoročně v provozu do jara, kdy bude opět složena.Přetlaková hala v Červeném Kostelci stála město 2 843 500 Kč vč. DPH a její instalaci předcházela zhruba tříletá technická a úřední přípr
13. října 2022
Studie interiérových úprav v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec v současné době užívá prostory s dosluhujícím vybavením a zastaralými technickými instalacemi. Z těchto důvodů byla vypracována studie, která prověřila dispoziční a kapacitní možnosti knihovny. V návrhu se studie zaměřuje na celkové zpestření a vyčištění interiéru, tak aby se zachovala unikátnost knihovny.„Průjezd a zároveň hlavní vstup do knihovny chceme osadit novými dveřmi, které zároveň fungují jako poutač. Nabízíme tři různé varianty provedení, ze
20. února 2023
Chodník Olešnice
Město Červený Kostelec převzalo dokončenou stavbu dne 31.5.2022. V březnu 2022 byla zahájena stavba nového chodníku v Olešnici. Stavbu provádí firma REPARE TRUTNOV s.r.o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. V rámci stavby bude vybudován nový chodník u základní školy a opraven stávající panelový chodník. Nový chodník bude od ZŠ k autobusové zastávce po obou stranách silnice III. třídy č. 3036 Červený Kostelec – Kramolna. Na pravé straně bude pokračovat opravou stávajícího chodníku, který končí u
30. září 2022
Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky
Město Červený Kostelec podalo v červenci 2021 žádost o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na základě výzvy č. 4 MAS Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na projekt „Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky“. Cílem projektu je pořízení vybavení knihovny s využitím pro kulturní a spolkovou činnost. Jedná se o šatní stěnu (lavička s prostorem pro boty a věšáky) do dětského oddělení v prvním poschodí, dále pořízení 15 ks laviček, jednoho párt
3. prosince 2021
Revitalizace Smetanových sadů
Město Červený Kostelec v srpnu 2021 oslovilo tři mladé architektonické týmy k vypracování soutěžního návrhu a následné projektové dokumentace na revitalizaci Smetanových sadů.  Záměrem soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území parku Smetanovy sady a návrh letní festivalové scény. Cílem revitalizace prostoru je využití potenciálu významného místa s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb, zlepšení komfortu pro účinkující a návštěvníky mezinárodního folkl
30. srpna 2022
Poldr Vrchy – k. ú. Stolín
Účelem stavby je zadržení přívalových srážek v krajině.
2. března 2023
Novostavba vodárny v ul. Žďárská
Na základě Smlouvy o dílo se společností VODASERVIS s.r.o. byla zahájena realizace stavby,,Novostavba vodárny v ulici Langrova a demolice objektu č. p. 68 a  objektu na p. č. st. 187/2 v ulici Českoskalická, Červený Kostelec“ v dubnu 2021. Město Červený Kostelec převzalo dokončenou stavbu dne 6.5.2022.Na rok 2021 je naplánována stavba nové vodárny, která bude umístěna v areálu stávající vodárny. Ve stavbě bude umístěna podzemní jímka pro vodu, jímka pro čerpadla, elektrorozvodna, sklad chemikál