Investiční akce

4. prosince 2023
Stavební úpravy restaurace a zázemí autokempu Brodský
Dne 23.11.2023 bylo předáno staveniště zhotoviteli firmě STATING s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Stavba řeší rekonstrukci stávající hlavní budovy a novostavbu garáže. Projektovou dokumentaci ke stavbě vypracovali architekti  Akad. arch. Michal Šrámek a Ing. arch. Josef Krejčí na základě koncepční studie, kterou v únoru 2021 vybrala odborná porota. Článek k soutěži naleznete zde.V rámci rekonstrukce proběhne vybourání nenosných konstrukcí v objektu a jejich nah
23. listopadu 2023
V ulici Zemědělská se bude příští rok budovat nová kanalizace a vodovod, Město požádalo o dotaci.
V Zemědělské ulici je dlouhodobě nevyhovující situace s odváděním splaškových vod i stav dožilého, téměř stoletého, veřejného vodovodního řadu. Stávající i budoucí obyvatelé této lokality (ne)trpělivě čekají na nápravu a vše nasvědčuje tomu, že se v příštím roce dočkají. Město v roce 2019 zadalo projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace a vodovodu firmě Multiaqua s.r.o., Hradec Králové. V dubnu 2020 bylo vydáno stavební povolení, v únoru 2023 pak byla dokončena dokumentace pro realizaci st
23. listopadu 2023
Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie na Bohdašíně
Město Červený Kostelec se rozhodlo opravit interiér bohdašínské kaple včetně nové výzdoby, která volně navazuje na původní řešení z druhé poloviny devatenáctého století. 
20. října 2023
Město Červený Kostelec opravuje vodojem Ždár.
Současný vodojem ve Ždáře za střelnicí má zastaralou technologii, která současným požadavkům na dodávku pitné vody nevyhovuje, je celkově dožitá, proto byla tato oprava vyhodnocena jako nezbytná. Z tohoto důvodu město Červený Kostelec přistoupilo ke generální opravě celého vodojemu. Ve výběrovém řízení na stavební práce a dodávku nových technologií, zvítězil dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, který bude realizovat opravu za 5.324 mil. Kč včetně DPH. Z uvedené částky tvoří 1.820 mil Kč nové
30. listopadu 2023
Nový domov pro seniory - vybraný architektonický návrh
Začátkem roku 2023 vyhlásilo Město Červený Kostelec architektonickou soutěž na nový domov pro seniory. Po vybrání vítězného architektonického návrhu postupuje projekt do další fáze.
15. srpna 2023
Obnova parku A.B.Svojsíka
V lednu 2024 bychom chtěli zažádat o dotační podporu v programu IROP – Zelená infrastruktura.
12. července 2023
Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci
Dne 3. července 2023 byla zahájena stavba „Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci“. Zhotovitelem stavby, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8. V souborech ke stažení je přiložen Koordinační situační výkres, Souhrnná technická zpráva, Situace výsadby a schémata navržených úprav ze studie. Dokumentace byla zpracována dle studie od M
23. listopadu 2023
Rekonstrukce ulice Letná
V září 2021 obdrželo město projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby od firmy VDI PROJEKT, s.r.o. Praha. Příčinou prodloužení termínu předání dokumentace bylo vleklé jednání s Povodím Labe o dešťové kanalizaci, od které nakonec muselo město ustoupit a v ulici Letná tak bude kanalizace jednotná.  Na dlouho připravovanou akci jsme získali stavební povolení v lednu 2023. V březnu 2023 proběhlo výběrové na zhotovitele stavby, kterého se zúčastnily dvě firmy. Jako nejvýhod
23. března 2023
Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad
V období června až července letošního roku bude zahájena stavba „Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad“. Stavbu provede firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu, zokruhování - prodloužení vodovodní sítě, náhradu stávajícího nevyhovujícího potrubí z azbestocementu. Stávající nemovitosti budou přepojeny na nové potrubí.Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypra
14. listopadu 2023
Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty
Od července 2023 si majitelé mohou svoji zahrádku připojit na nově vybudovaný veřejný vodovod a kanalizaci.V dubnu 2023 byla zahájena stavba „Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty“. Stavbu provedla firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení oblasti zahrádek pitnou vodou z veřejného vodovodu a zároveň odkanalizování - odvod splaškových vod. Vodovodní řad řeší také výměnu stávajícího nevyhovujícího potrubí z litiny DN
27. října 2022
Červenokostelecký tenis má novou přetlakovou halu!
Od pátku 14. října mohou tenisté z Červeného Kostelce a okolí využívat novou přetlakovou, tzv. „nafukovací“ halu. Městu Červený Kostelec ji v tento den předala firma Calypso group s. r. o., největší dodavatel tohoto typu hal v Evropě. Provozuje ji oddíl tenisu červenokostelecké TJ. Hala je sezonní, tzn. bude každoročně v provozu do jara, kdy bude opět složena.Přetlaková hala v Červeném Kostelci stála město 2 843 500 Kč vč. DPH a její instalaci předcházela zhruba tříletá technická a úřední přípr
13. října 2022
Studie interiérových úprav v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec v současné době užívá prostory s dosluhujícím vybavením a zastaralými technickými instalacemi. Z těchto důvodů byla vypracována studie, která prověřila dispoziční a kapacitní možnosti knihovny. V návrhu se studie zaměřuje na celkové zpestření a vyčištění interiéru, tak aby se zachovala unikátnost knihovny.„Průjezd a zároveň hlavní vstup do knihovny chceme osadit novými dveřmi, které zároveň fungují jako poutač. Nabízíme tři různé varianty provedení, ze