Investiční akce

20. února 2023
Chodník Olešnice
Město Červený Kostelec převzalo dokončenou stavbu dne 31.5.2022. V březnu 2022 byla zahájena stavba nového chodníku v Olešnici. Stavbu provádí firma REPARE TRUTNOV s.r.o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. V rámci stavby bude vybudován nový chodník u základní školy a opraven stávající panelový chodník. Nový chodník bude od ZŠ k autobusové zastávce po obou stranách silnice III. třídy č. 3036 Červený Kostelec – Kramolna. Na pravé straně bude pokračovat opravou stávajícího chodníku, který končí u
30. září 2022
Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky
Město Červený Kostelec podalo v červenci 2021 žádost o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na základě výzvy č. 4 MAS Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na projekt „Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky“. Cílem projektu je pořízení vybavení knihovny s využitím pro kulturní a spolkovou činnost. Jedná se o šatní stěnu (lavička s prostorem pro boty a věšáky) do dětského oddělení v prvním poschodí, dále pořízení 15 ks laviček, jednoho párt
3. prosince 2021
Revitalizace Smetanových sadů
Město Červený Kostelec v srpnu 2021 oslovilo tři mladé architektonické týmy k vypracování soutěžního návrhu a následné projektové dokumentace na revitalizaci Smetanových sadů.  Záměrem soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území parku Smetanovy sady a návrh letní festivalové scény. Cílem revitalizace prostoru je využití potenciálu významného místa s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb, zlepšení komfortu pro účinkující a návštěvníky mezinárodního folkl
30. srpna 2022
Poldr Vrchy – k. ú. Stolín
Účelem stavby je zadržení přívalových srážek v krajině.
2. března 2023
Novostavba vodárny v ul. Žďárská
Na základě Smlouvy o dílo se společností VODASERVIS s.r.o. byla zahájena realizace stavby,,Novostavba vodárny v ulici Langrova a demolice objektu č. p. 68 a  objektu na p. č. st. 187/2 v ulici Českoskalická, Červený Kostelec“ v dubnu 2021. Město Červený Kostelec převzalo dokončenou stavbu dne 6.5.2022.Na rok 2021 je naplánována stavba nové vodárny, která bude umístěna v areálu stávající vodárny. Ve stavbě bude umístěna podzemní jímka pro vodu, jímka pro čerpadla, elektrorozvodna, sklad chemikál
24. listopadu 2020
Rekonstrukce vstupní místnosti domku Boženy Němcové
Na základě architektonické studie ateliéru RCNKSK dojde v příštím roce k rekonstrukci vstupní místnosti domku Boženy Němcové. Studie byla připomínkována na setkání se zástupci města městským architektem a pracovníky Národně památkového ústavu v Josefově. V souladu s prováděcí dokumentací bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení, výměna topení za sálavé panely, výmalba stěn a stropu a bude vyroben nový nábytek. Realizace návrhu přispěje k důstojné prezentaci pobytu spisovatelky Bože
18. prosince 2020
Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti
Město Červený Kostelec v rámci projektu „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti“ nakoupilo 400 ks elektronických vodoměrů, 300 ks převaděčů signálu a 4 ks antén pro bezdrátový přenos dat. Cílem projektu je vybudování pevné odečtové sítě s kontinuálním sběrem dat, který umožní trvalý dohled nad spotřebou a chybovými stavy na jednotlivých odběrných místech a v situacích extrémního sucha umožní efektivnější řízení spotřeby a dodávek vody. Doba rea
12. října 2021
Chodník "Obalovna - Devět křížů"
K Devíti křížům po novém chodníku
27. října 2021
Nová tělocvična u ZŠ Václava Hejny - architektonická soutěž
Dne 14. 8. 2020 proběhlo hodnotící jednání soutěžní poroty v architektonické soutěži „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“. Za nezávislé odborníky v porotě zasedli Ing. arch. Lukáš Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole jako její předseda, Ing. arch. Milan Vít, jehož sportovní hala v Kuřimi již slouží veřejnosti a Ing. arch. Mária Maninová. Za Město se pak jednání zúčastnil starosta Ing. Rostislav Petrák a městský architekt Ing. arch. Lukáš Eh
27. ledna 2020
Přístavba výtahu u ZŠ V.Hejny
Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012221Název projektu                            Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený KostelecCelkové výdaje projektu:             3 218 512,89 KčCelkové způsobilé výdaje:           1 600 000,00 KčPříspěvek EU:                              1 520 000,00 KčMěsto Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotn
12. dubna 2019
Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla
Stavební práce na rekonstrukci malého sálu Divadla J.K.Tyla budou zahájeny v pondělí 15.dubna 2019. Hrubé stavební práce budou probíhat do konce července 2019 a v této době bude divadlo zcela mimo provoz, s výjimkou restaurace. Od srpna do konce listopadu 2019 bude stavba pokračovat dodávkami zařízení interiéru a audiovizuální techniky, které již nebudou omezovat provoz velkého sálu.Generálním dodavatelem stavby je firma Marhold a.s. se sídlem v Pardubicích, která se jako jediný uchazeč přihlás
25. července 2019
Prodloužení chodníku Brodský
Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011022Název projektu                           Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec                                                                          - chodník podél silnice III/3039Celkové výdaje projektu:            1 680 010,17 KčCelkové způsobilé výdaje:          1 052 631,57 KčPříspěvek EU:                               999 999,99 KčRozpočet města:                           680 010,18 KčMěsto Červený Ko