Investiční akce

28. srpna 2018
Zázemí a tribuna fotbalového hřiště
Začátkem dubna byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je architektonicko-inženýrská kancelář TEKTUM spol.s.r.o. z Trutnova, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Podle uzavřené smlouvy o dílo by měla být dokumetace zpracována do 17.prosince 2018 a nejpozději 7.ledna 2019 by mělo být zažádáno o vydání stavebního povolení.12.4.2018Marta Winterová, odbor rozvoje městaV návaznosti na plán celkové revitaliz
24. ledna 2018
Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec
Město Červený Kostelec ve spolupráci se sdružením Industrial Park CK, s.r.o. realizuje v letošním roce stavbu nové veřejné cyklostezky pro cyklisty a pěší podél areálu Industrial Park v průmyslové zóně s napojením na stávající veřejné chodníky.
23. listopadu 2017
Rekonstrukce čtyř mostů
V roce 2016 realizovalo Město Červený Kostelec rozsáhlou stavební akci, při které byly rekonstruovány čtyři mosty na území našeho města.
15. října 2019
Rekonstrukce silnice III/5672 - ulice Jiráskova a Horní Kostelec
Z iniciativy Královéhradeckého kraje se plánuje v letech 2019 – 2020 celková rekonstrukce silnice III/5672 od křižovatky s ulici Náchodská (u Černého koně) po křižovatku se silnicí II/567 (u sekyrkárny).
23. listopadu 2017
Rekonstrukce ulice Letná
V říjnu 2016 byl vypracován investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice Letná. Podle tohoto záměru se předpokládá nové dispoziční řešení uličního profilu v souvislosti s novým dopravním režimem.
23. listopadu 2017
Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci
Dne 21.dubna 2017 byla tenisovému klubu slavnostně předána budova nového zázemí, která nahradila starou, již nevyhovující klubovnu. Fotky z předání si můžete prohlédnout ZDE.Nová stavba je jednoduchá, přízemní s pultovou střechou a se zastřešenou terasou na jihozápadním nároží. Budova slouží jako plnohodnotné zázemí pro tenisové kurty a zahrnuje klubovnu s terasou, kuchyňku, sklady a šatny s příslušenstvím. Fasáda budovy je provedena v kombinaci dřevěného obložení palubkami a tenkovrstvé bílé o
4. dubna 2017
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
V letošním roce JSDH Červený Kostelec (druhé výjezdové družstvo ve Lhotě za Červeným Kostelcem) nahradí stávající požární cisternu CAS 25 Škoda RTHP z roku 1972 novou velkokapacitní požární cisternou CAS 30.
16. května 2016
Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec
Na území města Červený Kostelec proběhly v průběhu roku 2015 geologické průzkumné práce v rámci akce nazvané „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“. Cílem projektu bylo zmapovat pozemky na půdě města Červený Kostelec z důvodu ověření existence tzv. staré ekologické zátěže, kterou tvoří chlorované uhlovodíky pocházející ze strojírenského a textilního průmyslu používaná historicky jako odmašťovadla.Tento projekt s akceptačním číslem 14186884 byl spolu
16. května 2016
Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska v Červeném Kostelci
Budova zdravotního střediska v ulici Manželů Burdychových č.p. 325 se v letošním roce dočkala významnějších změn, které povedou ke snížení energetické náročnosti a tím i ke snížení nákladů na provoz budovy. Tato investiční akce se připravovala již poptávkou po možnosti získání dotace v zimních měsících roku 2013 a nakonec se podařilo akci zrealizovat v roce 2015 s dokončením ke dni 19.6.2015.Tento projekt s akceptačním číslem 14198223 je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu soudrž
16. května 2016
Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice
Mateřská škola v Olešnici u Červeného Kostelce č. p. 248 brzy dostane nový kabát a topení na uhlí se stane minulostí. Dne 7. července 2014 byly zahájeny práce na akci s názvem Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice a potrvají do 20. srpna 2014.Tento projekt s akceptačním číslem 12138272 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování
16. května 2016
Červený Kostelec, Bohdašín - splašková kanalizace
Město Červený Kostelec připravilo pro letošní rok a rok 2015 stavbu splaškové kanalizace pro místní  část Bohdašín. Projekt „Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“ s akceptačním číslem 12131941 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečiš
16. května 2016
Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci
Obyvatelé ulic Langrova, Žďárská a Rybničná v Červeném Kostelci se konečně dočkají dlouho očekávané rekonstrukce těchto ulic. Délka stavební úpravy ulice Langrova je 308 m, ulice Žďárská 118 m a ulice Rybničná 161 m. Obsahem stavby je rekonstrukce komunikace včetně chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), vymístění dřevěných sloupů slaboproudých rozvodů z prostoru chodníku a položení chrániček kabelového vedení NN v ulici Langrova a v ulici Rybničná, přeložka STL p