Investiční akce

4. dubna 2017
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
V letošním roce JSDH Červený Kostelec (druhé výjezdové družstvo ve Lhotě za Červeným Kostelcem) nahradí stávající požární cisternu CAS 25 Škoda RTHP z roku 1972 novou velkokapacitní požární cisternou CAS 30.
16. května 2016
Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec
Na území města Červený Kostelec proběhly v průběhu roku 2015 geologické průzkumné práce v rámci akce nazvané „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“. Cílem projektu bylo zmapovat pozemky na půdě města Červený Kostelec z důvodu ověření existence tzv. staré ekologické zátěže, kterou tvoří chlorované uhlovodíky pocházející ze strojírenského a textilního průmyslu používaná historicky jako odmašťovadla.Tento projekt s akceptačním číslem 14186884 byl spolu
16. května 2016
Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska v Červeném Kostelci
Budova zdravotního střediska v ulici Manželů Burdychových č.p. 325 se v letošním roce dočkala významnějších změn, které povedou ke snížení energetické náročnosti a tím i ke snížení nákladů na provoz budovy. Tato investiční akce se připravovala již poptávkou po možnosti získání dotace v zimních měsících roku 2013 a nakonec se podařilo akci zrealizovat v roce 2015 s dokončením ke dni 19.6.2015.Tento projekt s akceptačním číslem 14198223 je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu soudrž
16. května 2016
Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice
Mateřská škola v Olešnici u Červeného Kostelce č. p. 248 brzy dostane nový kabát a topení na uhlí se stane minulostí. Dne 7. července 2014 byly zahájeny práce na akci s názvem Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice a potrvají do 20. srpna 2014.Tento projekt s akceptačním číslem 12138272 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování
16. května 2016
Červený Kostelec, Bohdašín - splašková kanalizace
Město Červený Kostelec připravilo pro letošní rok a rok 2015 stavbu splaškové kanalizace pro místní  část Bohdašín. Projekt „Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“ s akceptačním číslem 12131941 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečiš
16. května 2016
Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci
Obyvatelé ulic Langrova, Žďárská a Rybničná v Červeném Kostelci se konečně dočkají dlouho očekávané rekonstrukce těchto ulic. Délka stavební úpravy ulice Langrova je 308 m, ulice Žďárská 118 m a ulice Rybničná 161 m. Obsahem stavby je rekonstrukce komunikace včetně chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), vymístění dřevěných sloupů slaboproudých rozvodů z prostoru chodníku a položení chrániček kabelového vedení NN v ulici Langrova a v ulici Rybničná, přeložka STL p
10. května 2017
Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace
Město Červený Kostelec připravilo pro rok 2015 stavbu splaškové kanalizace pro místní část Stolín a Mstětín. Na projekt „Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace“ byla poskytnuta podpora v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ z Ministerstva zemědělství, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (identifikační číslo EDS: 129D253003113) z 16. 7. 2015, změna z 13. 4. 2016 a z 14. 11. 2016.26. března byly zahájeny fyzické práce na n
16. května 2016
I/14 Červený Kostelec, OŽK – ul. Náchodská a ul. 17. listopadu, chodníky + inženýrské sítě
Město Červený Kostelec ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravilo pro letošní rok opravu komunikace ulic Náchodská a 17. listopadu. Oprava se týká výměny živičného krytu vozovky ul. 17. listopadu a ul. Náchodská (mimo prostoru náměstí), kterou financuje ŘSD ČR. Dále se provede oprava chodníků (výměna silničních obrub a zadláždění chodníků zámkovou dlažbou), výměna vybraných částí kanalizace, vodovodu a sloupů veřejného osvětlení vč. kabelů. Tyto práce financuje město Červený Kos
26. dubna 2018
Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice
Město Červený Kostelec v roce 2015 realizovalo projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice“. Základní škola v Olešnici č.p. 190 se dočkala zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu tl. 140 mm včetně zateplení stropu II. nadzemního podlaží minerální vlnou a zateplení ploché střechy nad I. nadzemním podlažím polystyrenem tl. 260 mm. Zhotovitelem stavebních prací spojených se zateplením pláště a