Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

V současné době pečujeme o více než 210 klientů, z nichž 53 bydlí ve dvou pečovatelských domech a ostatní navštěvujeme v jejich domácnostech po celém městě a okolí.

Poslání a cíle

Pečovatelky poskytují starým lidem potřebné pečovatelské úkony a často tak oddalují jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných. Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, nákupů, praní a žehlení prádla, starost o hygienu, donáška léků, doprovod na vyšetření apod.

Vyhledáváme klienty, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit hygienu a zajišťujeme jejich koupání v pečovatelském domě. Do terénu vyjíždí i naše sociální pracovnice, která zároveň pracuje jako vedoucí pečovatelka a mapuje stav sociálních potřeb našich klientů i ostatních starších občanů města a okolí. Spolupracujeme se sociálním odborem MěÚ v Červeném Kostelci i místními praktickými lékaři, kteří také naše pečovatelské domy pravidelně navštěvují. V této spolupráci chceme dále pokračovat, snažíme se navázat kontakt i s dalšími obecními úřady v okolí města, neboť v těchto vesnicích a vesničkách pečovatelská služba zajištěna není. Služba je rozvíjena na komunitním principu.

Činnosti

Pro naše klienty, ale i pro veřejnost pořádáme různé kulturní akce, besídky, přednášky, výlety, pravidelná každodenní uvolňovací cvičení a zavedli jsme zde i posilování paměti. Pravidelně k nám dochází pedikérka a kadeřnice. Vždy před vánočními svátky svážíme všechny zájemce na vánoční besídku. V pečovatelském domě jsou pravidelně slouženy i mše svaté.

Dále uskutečňujeme za pomoci Klubu důchodců, který se každé odpoledne schází v pečovatelském domě, různé přednášky, promítání diapozitivů apod. Spolupracujeme se školami a školkami v Červeném Kostelci i v okolí, jejichž žáci nám vyrábějí různé výrobky a výkresy pro zpestření bydlení našich klientů. Pravidelně u nás účinkují i děti ze ZUŠ v Červeném Kostelci, zdejší skauti a skautky.

Historie střediska

1. června 1992 byla na základě zřizovací listiny Diecézní charity v Hradci Králové založena Farní charita Červený Kostelec. Ta se rozhodla pro profesionální pečovatelskou činnost dne 1. ledna 1993. Od tohoto data začala v našem městě pracovat vedle státní pečovatelské služby i pečovatelská služba charitní. Se změnou rozpočtových pravidel převzalo město Červený Kostelec od 1. ledna 1996 do své správy a rozpočtu pečovatelskou službu. Rozhodnutím městského zastupitelstva a na základě výběrového řízení byla provozováním pečovatelské služby po celém městě a okolí pověřena farní charita.

V září 1999 dostali staří a potřební občané našeho města k obývání nový dům s pečovatelskou službou U Jakuba v ul. Manželů Burdychových. Zde nalezlo svůj domov 42 lidí. Naše středisko Charitní pečovatelské služby také přesídlilo do nových prostor v tomto domě.

Od 1. ledna 2000 se Farní charita Červený Kostelec sloučila s Hospicem Anežky České, který nám v naší práci velice pomáhá.

Poděkování

Naše poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na dobrém fungování naší pečovatelské služby. Snažíme se mít otevřené srdce a náruč pro každého a také aby každý náš klient měl kolem sebe dostatek lásky, pochopení, ochoty, trpělivosti a aby byl šťastný, a to je odměna naší práce.

Oficiální stránky

http://pecovatelky.ochck.cz/