Domov sv. Josefa v Žírči

Domov sv. Josefa v Žírči

Domov svatého Josefa je jediným místem v ČR, kde nacházejí opravdové útočiště lidé nemocní nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí zde mají možnost žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov svatého Josefa (DSJ) je nestátní zdravotnické zařízení, které zajišťuje lidem nemocným roztroušenou sklerózou (RS) podmínky pro důstojný život, a to jak samotnou komplexní péčí v DSJ, tak poskytováním poradenských služeb ohledně domácí péče a RS, stejně jako půjčovnou pomůcek pro snadnější život se zdravotním postižením. DSJ je 1. modelové a zatím stále jediné zařízení v ČR zaměřené na komplexní péči o lidi s tímto nevyléčitelným onemocněním. Je umístěn v prostorách barokního kláštera se zámeckým parkem v Žirči u Dvora Králové n. L. Činnost Domova svatého Josefa byla zahájena v prosinci 2001. Jeho zřizovatelem je Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Činnost

Základem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Naše činnost zahrnuje:

 • zdravotní a sociální péči,
 • rehabilitaci, relaxace a aromaterapii,
 • psychoterapii a duchovní péči,
 • arteterapii, muzikoterapii a ergoterapii (léčení uměním a tvořivou činností),
 • kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích výletů,
 • dlouhodobý dialog se zástupci státní správy a samosprávy, zákonodárných orgánů a zdravotních pojišťoven ve prospěch péče o dlouhodobě nemocné,
 • aktivní zapojování veřejnosti formou dobrovolné a finanční pomoci a účastí na kulturních a vzdělávacích aktivitách.

V současné době provozujeme tři oddělení, každé o kapacitě 14 lůžek. O nemocné se stará vyškolený zdravotní a ošetřovatelský personál 24 hodin denně. Odbornou péči se maximálně snažíme sladit s atmosférou Domova.

 • Oddělení pro trvalý pobyt – pro nemocné roztroušenou sklerózou, kterým chybí funkční rodinné zázemí a jsou odkázáni na cizí pomoc.
 • Oddělení ošetřovatelských lůžek – pobyt maximálně na 2 měsíce, důraz je kladen na rehabilitaci a nácvik sebeobsluhy.
 • Oddělení pro krátkodobé pobyty – pobyt na 1–3 týdny zejména pro nemocné v domácím ošetřování, aby si pečující rodina mohla několikrát za rok odpočinout a nabrat nové síly, což je předpokladem pro dobré vztahy s nemocným.
 • Rehabilitační centrum – vybavené tělocvičnou s potřebným zařízením a pomůckami, vanami pro vodoléčbu (perličková a vířivá lázeň, podvodní masáže), motomedy a zařízením pro nácvik chůze.

Kromě ošetřovatelské činnosti se snažíme podpořit rozvoj domácí péče a umožnit tak nemocným, aby mohli co nejdelší dobu své nemoci strávit v domácím prostředí.

Proto provozujeme:

 • půjčovnu podpůrných a léčebných pomůcek pro dlouhodobě nemocné a jejich domácí ošetřovatele,
 • poradnu pro podporu domácí ošetřovatelské péče.

Edukační centrum slouží k šíření znalostí a zkušeností z provozu a činnosti celého Domova prostřednictvím exkurzí, stáží, školení a seminářů.

Na každém oddělení je 14 lůžek v 1–4 lůžkových pokojích. Veškeré prostory a zařízení jsou přizpůsobeny lidem na vozíčku. Na každém pokoji je polohovací postel, televize, telefon u lůžka a samozřejmě další potřebné zařízení, včetně bezbariérové koupelny a WC. Na oddělení je dále společenská místnost, která slouží ke společným obědům, skupinové terapii, kulturním akcím i k nejrůznějším neformálním setkáním. O nemocné se stará vyškolený zdravotní a ošetřovatelský personál 24 hodin denně, samozřejmostí je individuální přístup ke každému člověku – pokud je to možné, snažíme se vyhovět individuálním potřebám nemocného. Rehabilitace probíhá každý den. Naší snahou je co možná nejvíce odstranit spazmy a bolestivé stavy a umožnit všem plnohodnotný život v našem společenství, i přes jejich fyzická omezení.

Režim dne se snažíme v max. možné míře přizpůsobit potřebám a zvyklostem pacienta. Ráno nikoho nebudíme, každý vstává podle svého zvyku. Dvakrát denně se scházíme u společného jídla. Dopoledne se každý den cvičí na lehátku, v tělocvičně nebo ve vanách, odpoledne pacienti cvičí na motomedu nebo zkoušejí chůzi v chodítku, vše samozřejmě přizpůsobujeme možnostem každého člověka. Upřednostňujeme co možná největší kontakt s rodinou a přáteli, proto ani doba návštěv není nijak omezena. Odpoledne vyplňujeme také pravidelnou psychoterapií, arteterapií, muzikoterapií či setkáními s knězem. Volný čas se snažíme zpestřit různými kulturními akcemi, jako jsou koncerty, přednášky, divadlo, sportovním zápolením, tvořivými činnostmi nebo výlety po okolí (na Kuks, do ZOO, do betléma apod.). V závislosti na možnostech jednotlivých obyvatel našeho Domova se je snažíme zapojit do činnosti Domova.

Domov sv. Josefa je ojedinělé modelové zařízení pro tuto skupinu pacientů, které pro ně chce zajistit komplexní péči a upozornit také příslušné orgány na nutnost řešení situace takto postižených lidí.

Oficiální stránky

http://zirec.hospic.cz