Komise rady

30. srpna 2019
Jednací řád komisí rady
11. června 2020
Komise bytová
Posuzuje žádosti o pronájem bytu. Spolupracuje na vyhodnocení stavu stávajícího bytového fondu. Vyjadřuje se ke zřizování startovacích bytů a bytů pro seniory.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jana Kmochová (kmochova@ssck.cz) -  předsedaVeronika Jirásková
9. června 2020
Komise dopravní
Navrhuje opatření v oblasti dopravní obslužnosti. Navrhuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti. Vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního značení. Vyjadřuje se k investičním záměrům v oblasti dopravy.                                                                                                                                                                                                                                     Michal Škoda (skoda@mestock.cz) – předsedaEmil Košut (kosut@mestock.
19. října 2021
Komise pro kulturu a školství
Podílí se na sestavování plánu kulturní činnosti. Koordinuje spolupráci příspěvkových organizací města, spolků a církví v oblasti kultury. Podává podněty k rozvoji folklórního festivalu a k dalším akcím pořádaných městem. Podává podněty k vzájemné komunikaci škol s vedením města.                                                                                Hana Řezníčková Kukulová, DiS (hana.reznickova.kukulova@mestock.cz) -  předsedaMartina Vondrová (martina.vondrova@mestock.cz) tel. 49146751
11. ledna 2022
Komise pro rozvoj města a participaci obyvatel
Podílí se na vytváření a udržování vize města. Podílí se na vytváření a aktualizaci strategických dokumentů města. Vyjadřuje se k investičním záměrům z hlediska všestranného rozvoje města. Předkládá podněty k participaci a edukaci občanů v oblasti rozvojových témat města. Předkládá podněty ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Podílí se na zpracování mapy problémových míst. Podílí se na vyhledávání míst vhodných pro architektonické či urbanistické soutěže. Vyjadřuje se k přípravě participativn
10. září 2021
Komise pro správu majetku
Vyjadřuje se k prodeji a pronájmu majetku města. Podává návrhy na využití majetku města. Podílí se na zpracování cenové mapy města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí výstavby.                                                                                                                                                                                   Patrik Volhejn (patrik.volhejn@mestock.cz) – předsedaSylvie Součková (sylvie.souckova@mestock.cz) tel. 49146751
3. března 2020
Komise pro tělovýchovu a sport
Vyjadřuje se k financování sportu a navrhuje opatření v této oblasti. Vyjadřuje se ke správě městských sportovišť a podává návrhy k jejich rozvoji. Koordinuje spolupráci sportovních organizací.                                                                                                                                                                                                                                       Jiří Vít (jiri.vit@mestock.cz) – předsedaTomáš Kábrt (kabrt.tomas@email.cz)
5. října 2021
Komise sociální a zdravotní
Podílí se na komunitním plánování. Sleduje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje opatření. Předkládá návrhy na zlepšení kvality života seniorů (mezigenerační setkávání, vzdělávání seniorů apod.). Vyjadřuje se k záměru zřízení domova pro seniory. Sleduje dostupnost zdravotní péče a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k žádostem o přidělení bytu v pečovatelských domech. Radka Frýbová (radkafrybova@seznam.cz) -  předsedkyněIng. Michal Tošovský (tosovsky@mestock.cz) tel. 491467517 – tajemní
10. září 2021
Komise výstavby
Vyjadřuje se k investičním záměrům města ze stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvojovým projektům města z pohledu technické připravenosti, hospodárnosti a stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvoji technické infrastruktury. Vyjadřuje se k návrhům na změny územního plánu. Vyjadřuje se k prodeji majetku města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí pro správu majetku. Josef Vondra (josef.vondra@volny.cz) -  předsedaIng. Pavel Matyska – tajemník
11. ledna 2022
Komise životního prostředí
Vyjadřuje se ke kvalitě životního prostředí a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k odpadovému hospodářství a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k péči o městské lesy a navrhuje opatření. Předkládá návrhy k obnově a rozšiřování veřejné zeleně. Vyjadřuje se k revitalizaci městských parků.Posuzuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les. Tomáš Matyska – předsedaŠtěpán Křeček (krecek@mastock.cz) tel. 491467544 - tajemníkPavel PlíštilAdam ČepelkaVladimír KmochIng. Jan StaněkPetr PacákMgr. Petr KafkaIn
6. dubna 2020
Letopisecká komise
Spolupracuje s kronikářem města. Kontroluje zápis do kroniky města. Navrhuje doplnění textu kroniky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
21. srpna 2019
SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
Organizačně zajišťuje slavnostní obřady (vítání občánků, výročí svatby…)