Komise rady

30. srpna 2019
Jednací řád komisí rady
28. července 2023
Komise bytová
Posuzuje žádosti o pronájem bytu. Spolupracuje na vyhodnocení stavu stávajícího bytového fondu. Vyjadřuje se ke zřizování startovacích bytů a bytů pro seniory.Členové bytové komiseJana Kmochová - předsedaEmail: kmochova@ssck.czIveta Kozlíková - tajemníkEmail: iveta.kozlikova@mestock.cz, Tel.: 491 467 520Další členové: Bc. Eva Hejnová, Dominik Frank, Ing. Marcela Franková, František Křeček, Ivana Lukášová, Roman Hanuš, Ing. Lukáš Cejnar, Lucie Hnízdilová, Pavlína Škodová, Bc. Tomáš KrálPověřený
28. července 2023
Komise dopravní
Navrhuje opatření v oblasti dopravní obslužnosti. Navrhuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti. Vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního značení. Vyjadřuje se k investičním záměrům v oblasti dopravy.Členové dopravní komise     Michal Škoda – předsedaEmail: skoda@mestock.cz Emil Košut  – tajemníkEmail: kosut@mestock.cz, Tel.: 491467580Další členové:Mgr. Ludmila Štěpánová, Mgr. Marek Fiala, Mgr. Jan Kafka Ph.D., Pavel Novák, Ing. Milan Hrstka, Ing. Karel Jiránek, Ing. Lukáš Cejnar, Jiří VítPov
3. května 2024
Komise pro kulturu a školství
Podílí se na sestavování plánu kulturní činnosti. Koordinuje spolupráci příspěvkových organizací města, spolků a církví v oblasti kultury. Podává podněty k rozvoji folklórního festivalu a k dalším akcím pořádaných městem. Podává podněty k vzájemné komunikaci škol s vedením města.Členové  komise pro kulturu a školstvíMarcela Kollertová  – předsedaEmail: marcela.kollertova@mestock.cz Martina Vondrová – tajemníkEmail: martina.vondrova@mestock.cz, Tel.: 491 467 511Další členové:Tomáš Šimek, Mgr. Ma
22. listopadu 2023
Komise pro rozvoj města a participaci obyvatel
Podílí se na vytváření a udržování vize města. Podílí se na vytváření a aktualizaci strategických dokumentů města. Vyjadřuje se k investičním záměrům z hlediska všestranného rozvoje města. Předkládá podněty k participaci a edukaci občanů v oblasti rozvojových témat města. Předkládá podněty ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Podílí se na zpracování mapy problémových míst. Podílí se na vyhledávání míst vhodných pro architektonické či urbanistické soutěže. Vyjadřuje se k přípravě participativn
15. prosince 2022
Komise pro správu majetku
Vyjadřuje se k prodeji a pronájmu majetku města. Podává návrhy na využití majetku města. Podílí se na zpracování cenové mapy města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí výstavby. Členové  komise pro správu majetku:Ing. Lubomír Křivda – předsedaEmail: lubomir.krivda@seznam.cz Sylvie Součková  – tajemníkEmail: sylvie.souckova@mestock.cz, Tel.: 491 467 519Další členové:Ing. Jaroslav Pitřinec, Jiří Kult, Tomáš Peroutka, Richard Bergmann, Ing. Marcela Franková, Františ
12. prosince 2022
Komise pro tělovýchovu a sport
Vyjadřuje se k financování sportu a navrhuje opatření v této oblasti. Vyjadřuje se ke správě městských sportovišť a podává návrhy k jejich rozvoji. Koordinuje spolupráci sportovních organizací.Členové komise pro tělovýchovu a sportTomáš Kábrt  – přededa a tajemníkEmail: kabrt.tomas@email.cz, Tel.: 734 313 590Další členové: Jiří Vít, Oldřich Mallat, Zdena Schröderová, Jiří Škoda, Ing. Jiří Romža, Mgr. Tomáš Jirásek, Martin Vejrek, David Škoda, Jiří Zachovský, Bořek Drozd, Petr Maxa, Michal Vlček
12. prosince 2022
Komise sociální a zdravotní
Podílí se na komunitním plánování. Sleduje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje opatření. Předkládá návrhy na zlepšení kvality života seniorů (mezigenerační setkávání, vzdělávání seniorů apod.). Vyjadřuje se k záměru zřízení domova pro seniory. Sleduje dostupnost zdravotní péče a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k žádostem o přidělení bytu v pečovatelských domech.Členové komise sociální a zdravotníRadka Frýbová – předsedkyněEmail: radkafrybova@seznam.cz Ing. Michal Tošovský  – tajem
29. listopadu 2022
Komise výstavby
Vyjadřuje se k investičním záměrům města ze stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvojovým projektům města z pohledu technické připravenosti, hospodárnosti a stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvoji technické infrastruktury. Vyjadřuje se k návrhům na změny územního plánu. Vyjadřuje se k prodeji majetku města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí pro správu majetku.Členové komise výstavbyJosef Vondra – předsedaEmail: josef.vondra@volny.cz Ing
28. července 2023
Komise životního prostředí
Vyjadřuje se ke kvalitě životního prostředí a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k odpadovému hospodářství a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k péči o městské lesy a navrhuje opatření. Předkládá návrhy k obnově a rozšiřování veřejné zeleně. Vyjadřuje se k revitalizaci městských parků.Posuzuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.Členové komise životního prostředíMgr. Sylva Mudrochová – předsedaŠtěpán Křeček – tajemníkEmail: krecek@mastock.cz, Tel.: 491 467 544Další členové: Adam Čepelka, Luc
7. března 2022
Letopisecká komise
Spolupracuje s kronikářem města. Kontroluje zápis do kroniky města. Navrhuje doplnění textu kroniky.Členové letopisecké komiseOtto Ressl, Jan Brož, Bc. Lucie Hnízdilová, Mgr. Markéta Vítov
25. října 2022
SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
Organizačně zajišťuje slavnostní obřady (vítání občánků, výročí svatby…)Člěnové sboru pro občanské záležitostiMarcela Kollertová – předsedkyněEmail: marcela.kollertova@mestock.cz Petra Krejsová –  tajemniceEmail: petra.krejsova@mestock.cz, Tel.: 491 467 527Další členové: Helena Binterová, Kateřina Maxová, Pavla Švorčíková, Mgr. Markéta Šolcov