Petr Fišer

Telefon: 491 467 546
Email: fiser@mestock.cz
Linka: 546
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Tajemník městského úřadu

  • je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi, 
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.
Petr Fišer