Územní plán Červeného Kostelce

Zastupitelstvo města Červený Kostelec vydalo na svém zasedání dne 21. 6. 2017 pod číslem usnesení Z-2017/04/22 územní plán Červený Kostelec formou opatření obecné povahy. Územní plán nabývá účinnosti dnem 11. 7. 2017.

 

Textová část

1 - UP Cerveny Kostelec vyrok cistopis
2 - UP Cerveny Kostelec oduvodneni cistopis
3 - Priloha 1 Rozhodnutí o námitkách_vydání ÚP ČK
4 - Priloha 2 Vyhodnocení připomínek_vydání  ÚP ČK
5 - Priloha 3 Připomínky SJ_vydání ÚP ČK

 Grafická část

1a Výkres základního členění území 
1b1 Hlavní výkres
1b2 Koncepce dopravní infrastruktury
1b3 Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje
1b4 Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství
1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
2a Koordinační výkres
2b Výkres širších vztahů
2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Jiří Prokop