Obnova parku A.B.Svojsíka

V první polovině června 2024 začnou práce na obnově parku A.B.Svojsíka podle projektu krajinářského atelieru Terra Florida. Do konce roku 2024  by se měl park proměnit v příjemný prostor pro trávení volného času.

V parku budou upraveny cesty, schodiště i přilehlá parkoviště, vznikne nová dráha pro odrážedla a obnovou projde zeleň i mobiliář. Pro mladší děti vznikne nové oplocené hřiště, herní prvky pro starší děti budou pak rozmístěny volně v prostoru. Nově bude upraven také přístup k potoku a výrazným prvkem je i stromořadí podél „hlavní“ cesty. Hlavním motivem celého parku je rybník, jako odkaz na minulost místa (lavičky ve tvaru ryb, loďky, houpadla ryby apod.)

Koordinační situace stavby je ke shlédnutí dole pod článkem.

Zhotovitelem stavby bude firma Trees s.ro., která byla vybrána jako nejvhodnější ve výběrovém řízení. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v únoru-dubnu 2024, prodrobnosti lze nalézt na profilu zadavatele https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P24V1000010

Červen 2024, Odbor rozvoje města


V lednu 2024 bychom chtěli zažádat o dotační podporu v programu IROP – Zelená infrastruktura. Nyní probíhají přípravné práce k získání kladného stanoviska agentury AOPK, které je podmínkou pro podání žádosti o dotace.

Srpen 2023, Odbor rozvoje města


V září 2019 byla podepsána smlouva s firmou TERRA FLORIDA na zpracování projektové dokumentace, která řeší kompletní obnovu parku A. B. Svojsíka. Koncem července 2020 předala firma jednostupňovou projektovou dokumentaci a během září bude zažádáno o společné povolení.

V příloze článku (dole pod úvodním článkem) je možno si prohlédnout souhrnnou technickou zprávu a situační výkres, kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

Srpen 2020, Odbor rozvoje města 


V květnu 2019 byl zahájen výběr zpracovatele projektové dokumentace na obnovu parku A.B.Svojsíka. Byly osloveny tři architektonické kanceláře, které vybrala Rada města na základě referencí a doporučení městského architekta a které měly zpracovat nabídku, jejíž součástí byl i návrh obnovy parku. V rámci této studie obnovy samotného parku byl požadován i ideový (nezávazný) návrh možného budoucího využití navazujícího území směrem do Lhoty (podél potoka Olešnice).

Ze třech oslovených podaly nabídku pouze dva ateliery: Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. Mikoláš Vavřín a TERRA FLORIDA v.o.s., Ing. arch. Lucie Vogelová.

Nad doručenými návrhy se dne 1.srpna sešla komise ve složení: Ing. Rostislav Petrák (starosta), Jiří Regner (místostarosta), Ing. arch. Lukáš Ehl (MA), Ing. Radmila Fingerová (krajinářka), Mgr. Štěpán Nosek (radní), Ing. Milan Hrstka (radní), Ing. Pavel Matyska (ved.odb.rozvoje města).

Komise hodnotila předložené návrhy podle hodnotících kriterií specifikovaných už při zadání studie, jimiž byla s váhou 40% cena za zpracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a s váhou 60% kvalita návrhu.

Z hlediska kvality zhodnotila komise předložené návrhy následovně:

Návrh č.1 – Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. Mikoláš Vavřín, Roztoky u Prahy

Celková architektonická kvalita: Designový, výrazný městský park, odvážný návrh s náročnějšími barevnými kultivary, celkově méně přírodní charakter. Málo souvisí se skautským charakterem A.B.Svojsíka. S tématem vody pracuje jako s fyzickým fenoménem a odkazuje k původnímu charakteru místa, byť oproti rybníku je voda značně redukovaná. Návrh je komplexnější z hlediska souvisejícího území.

Přínos z hlediska funkčnosti ve vztahu k požadavkům zadavatele: U otevření potoka může být problém se zanášením a zarůstáním v případě malého průtoku. Poldr by byl po většinu roku suchý (málo srážek, velké odpařování), obtížně by se zde udržovala kvalitní vegetace.

Ekonomická realizovatelnost (předpokládaná výše investice 6mil. Kč vč. DPH): Technicky i finančně náročnější

Návrh č.2 – TERRA FLORIDA v.o.s., Praha

Celková architektonická kvalita: Celkově více přírodní charakter, využitelný pro aktivity a sport. Skromnější ale více respektuje stávající vzhled místa, městský park je v centru (Smetanovy sady). Pozvednutí a posílení stávající podoby. Silný prvek stromořadí, které by bylo možné na některých místech kvůli průhledům rozředit. Přehledná pobytová loučka, jednotlivé funkční plochy dobře, jednotlivé funkční plochy dobře provázané mezi sebou. Z hlediska aktivit velkorysý návrh, kde si každý musí (a může) najít své využití. Voda přítomná spíše symbolicky, ale nepříliš výrazně. Vhodnější z hlediska zlepšení současného parku, ne jako celková rehabilitace. Objem kuželny dobře zapojený do celkového řešení a ohraničení parku, díky této stavbě může dojít k zhodnocení místa.

Přínos z hlediska funkčnosti ve vztahu k požadavkům zadavatele: Vhodně funkčně umístěná kuželna se zajímavě řešeným přístupem na střechu. In-line ovál menší, mohl by být po celém obvodu. Bez kuželny však bude návrh méně funkční, kuželna tvoří stěnu, která dává prostoru pocit bezpečí a ohraničení. Dobře řešené parkování. Plocha nezatížená objekty, volně neortodoxně rozesetý mobiliář. Dostupné zázemí pro letní kino a další kulturní využití.

Ekonomická realizovatelnost (předpokládaná výše investice 6mil. Kč vč. DPH):  Návrh celkově snadněji realizovatelný, s menšími stavebními náklady, přesto dle bilanční rozvahy nad očekávaným limitem 6mil. Kč včetně DPH, je však možné 1.etapu realizace upravit tak, aby se návrh k tomuto limitu přiblížil (např. úpravou cestní sítě)

Jako nejvhodnější byla na základě hodnotících kriterií vyhodnocena nabídka firmy TERRA FLORIDA, v.o.s.

Oba návrhy na obnovu parku jsou přílohou článku, stejně jako protokol o hodnocení nabídek.

 

Odkaz na mapový portál ...