Prodloužení chodníku Brodský

Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011022

Název projektu                           Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec                                                                          - chodník podél silnice III/3039

Celkové výdaje projektu:            1 680 010,17 Kč

Celkové způsobilé výdaje:          1 052 631,57 Kč

Příspěvek EU:                               999 999,99 Kč

Rozpočet města:                           680 010,18 Kč

Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 5 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP – Bezpečná doprava“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec - chodník podél silnice III/3039“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 052 631,57 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 999 999,99 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu města. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je výstavba nového chodníku podél komunikace III/3039 ve městě Červený Kostelec - od vstupu do kempu Brodský směrem na hráz. Realizací projektu se očekává zvýšení bezpečnosti uživatelů pěší a veřejné hromadné dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Budou realizovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy a prvky zajišťující bezbariérovost celého navrhovaného řešení.

25.7.2019

Odbor rozvoje města


V roce 2019 je plánována realizace stavby prodloužení chodníku, který propojí stávající chodník vedoucí z centra města k areálu rybníka Brodský s novým chodníkem na území obce Zábrodí.

Stavba je rozdělena na dva úseky, přičemž v prvním úseku se jedná o novostavbu chodníku v délce 102m a šířce 2-3m. Prodloužení chodníku začíná úpravou místa pro přecházení u vstupu do areálu Brodský a za silnicí č.III/3036 jde souběžně s touto silnicí k polní cestě, kde první úsek končí. Za polní cestou pokračuje druhý úsek délky 50m a šířky 1,55m, kde bude upraven stávající chodník až na hranici katastrálního území Zábrodí. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby tvaru I do betonových obrub.
Součástí stavby bude i prodloužení veřejného osvětlení od stávajícího sloupu v.o. u brány areálu Brodský až k hranici katastru Zábrodí.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace DUR+DPS, kterou vypracovala firma JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec - Ing. Radislav Tér v 8/2018 pod č.zak.18-1316. K nahlédnutí je přiložena Koordinační situace.

V současné době je zažádáno o stavební povolení. Poté co bude stavební povolení vydáno, začne se připravovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Zároveň se zjišťují možnosti získání dotace na realizaci akce.

10.1.2019

Ing. Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

C3_SIT_KOORD.pdf 930,8 KB Stáhnout