Rekonstrukce ul. Jiráskova

25. listopadu 2020
Rekonstrukce silnice III/5672 Horní Kostelec je zdárně za námi
Od března do listopadu letošního roku byla ve spolupráci s Královéhradeckým krajem prováděna jedna z největších investičních akcí města za posledních několik let. Konkrétně se jednalo o úsek dlouhý 2,7 km, který obsahoval výstavbu nové dešťové kanalizace v délce 2,5 km (objem výkopku 6.500 m3 z části ve skalním podloží) včetně 66 ks šachet, 115 ks uličních vpustí připojených 500 m kanalizačního potrubí a 570 m přípojek k sousedním domům, novou opěrnou zeď naproti pneuservisu o objemu 58 m3 žele
23. listopadu 2020
Změna termínu ukončení uzavírky silnice III/5672
Na základě pochůzky před uvedením silnice do předčasného užívání za účasti DI PČR a odboru dopravy a silničního hospodářství je nutné upravit svislé dopravní značení. Z tohoto důvodu bude uzavírka silnice zrušena až v druhé polovině 48. týdnu. Děkujeme za pochopení
27. října 2020
Pokládka finální asfaltové vrstvy silnice III/5672 - Horní Kostelec
Ve dnech 2. až 6.11.2020 bude probíhat pokládka finální obrusné asfaltové vrstvy na stavbě Jiráskovy ulice - Horní Kostelec. Pokládka začne od křižovatky se silnicí I/14 (u Černého koně) a bude postupovat směrem na Horní Kostelec. Vrstva bude pokládána v celé šířce vozovky najednou. Jakmile bude položena vrstva na hlavní komunikaci, bude stavba realizovat asfaltové vrstvy v křižovatkách a odbočkách. Proto žádáme obyvatele přilehlé oblasti, aby dodržovali zákaz vjezdu do stavby po celý příští tý
27. srpna 2020
Postup prací na začátku školního roku
S koncem letních prázdnin finišují i práce na konstrukčních vrstvách komunikace II. etapy po firmu Mastr s.r.o.. Ve dnech 27. a 28.8. budou dokončeny vrstvy sanací, štěrkodrti a betonové stabilizace. Od 29.8. do 1.9. bude pokládána podkladní asfaltová vrstva po polovinách.Prosíme obyvatele dotčeného úseku o součinnost a trpělivost se stavbou. Nově vytvořenou asfaltovou vrstvu bude moci využívat školní autobus a také místní obyvatelé mimo pracovní dobu stavby.V I. etapě je již zprovozněno nové v
27. srpna 2020
Jízdní řád autobusů platný od 1. září 2020
Aktuální jízdní řád autobusů platný od 1. září 2020 na trase Hronov - Červený Kostelec a jízdní řád školního autobusu najdete v příloze.Školní autobus, přepravující děti do Základní školy v Horním Kostelci bude odjíždět z Červeného Kostelce v 7.30 hod. a v jízdním řádu je vyznačen žlutě.Školáci z okolí sekyrkárny a z Bohdašína musí využít běžný spoj od Hronova a přepravit se do Červeného Kostelce, kde přestoupí na školní autobus.Autobus odjíždí z rozcestí u sekyrkárny v 6.55 hod. a v Červeném K
19. srpna 2020
! Pozor – změna místní objízdné trasy !
Během konání mezinárodního folklorního festivalu dojde k omezení dopravy v okolí divadla a přírodního areálu, kudy je nyní vedena místní objízdná trasa Jiráskovy ulice. Doprava bude po nezbytnou dobu přípravy a úklidu areálu (od 20.8. do 24.8.) vedena obousměrně z ulice Břetislava Kafky kolem volejbalových kurtů do ulice Divadelní. Jednosměrka od školní jídelny ke hřbitovu bude zcela uzavřena. Příjezd k hlavní bráně hřbitova bude umožněn pouze z ulice Lánská, kde bude dočasně zrušena jednosměrk
30. června 2020
Pokládka asfaltové vrstvy
Již od zítřka 1.7. do pátku 3.7. bude v úseku od č.p. 849 po křižovatku u Černého koně pokládána vrstva podkladního asfaltu. Žádáme proto všechny řidiče vč. cyklistů, aby do soboty 4.7. nevjížděli na nově položený asfaltový povrch.Děkujeme za pochopení a dodržení tohoto omezení.Odbor rozvoje měst
23. června 2020
Práce na rekonstrukci v měsíci červnu
Práce na rekonstrukci komunikace i přes deštivé počasí v měsíci červnu zdárně pokračují. V I. úseku je již dokončena výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně domovních přípojek. Od křižovatky s I/14 po ulici Řehákovu jsou prováděny podkladní konstrukční vrstvy vozovky, silniční i zahradní obrubníky a trasy optických kabelů, veřejného osvětlení včetně osazování sloupů.Ve II. etapě je dokončena výměna vodovodu. Dále je realizována dešťová kanalizace včetně podzemní retenční nádrže o průměru
19. srpna 2020
Dofrézování etapy 2 + frézování části etapy 3
Ve dnech 11. a 12.5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. Děkujeme za pochopení
9. dubna 2020
Frézování - část etapy 2
Ve dnech 15. a 16.4.2020 proběhne frézování cca 400 m vozovky od křižovatky s ulicí Řehákova směrem na Horní Kostelec. Důvodem je pokračování výstavby dešťové kanalizace a vodovodu. I nadále bude umožněn příčný přejezd této křižovatky. Nové omezení se bude nejvíce týkat nákladní dopravy do průmyslové zóny u sběrného dvora. Žádáme, aby nákladní vozidla dočasně používala cestu od rybníka Janouch a dále kolem lesa V Lánech. O dalších změnách vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
8. dubna 2020
Omezení křižovatky Jiráskova x Řehákova
Upozornění: od čtvrtka 9. 4. do soboty 11. 4. 2020 bude prováděn překop křižovatky ul. Jiráskova s ulicemi Řehákova a Přemyslova. Dojde k omezení provozu osobních vozidel při průjezdu křižovatkou. Prosím, dbejte pokynů pracovníků stavby. Děkujeme
31. března 2020
Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje dle plánu
Po prvním měsíci uzavírky Jiráskovy ulice vše pokračuje podle plánu. Na stavbě panuje čilý ruch a rychle pokračující práce na rekonstrukci inženýrských sítí jsou vidět na první pohled. V úseku od Černého koně po ulici Řehákovu je z větší míry položena splašková a dešťová kanalizace a hlavní trasa pitné vody. Současně se budují i přípojky do jednotlivých nemovitostí. Menší problém se vyskytl u zatrubení Červeného potoka, který byl v plánech zakreslen v jiných místech a zkomplikoval tak položení